4GROW Mateusz Dąbrowski 4GROW https://4grow.pl mailto:[email protected] 531314431 Mo-Fri 08:00-17:00 4GROW to butikowa, rodzinna firma szkoleniowa oferująca szkolenia najwyższej jakości z obszaru kompetencji miękkich, osobistych i menedżerskich 4grow.pl https://4grow.pl https://www.facebook.com/4GROW/ 4GROW
Panieńska 9 lok. 25 03-704 Warszawa
4GROW firma szkoleniowa szkolenia z kompetencji miękkich szkolenia menadżerskie

Team management and employee motivation training

Training versions:
online | stationary | mix | closed: Warsaw / Poland

Employee motivation ↑ 300%

The team's commitment is higher when the manager ensures that employees are properly motivated and manages the team properly. Training at 4GROW will change your existing beliefs about management and motivation by 180 degrees.

   33 = 17 + 10 + 6

During the training, you will receive 17 tools, 10 techniques and 6 models from us to gain 300% more motivation and commitment of the team.
Your task is to implement. And reap the harvest.

   4.96 ♥ / 5

This is the average satisfaction rating of 390 participants of 60 editions of team management training on a scale of 1-5, over the last three years.

Check the program or Book

Team management training, Team management training, team building training, team management course, team management training Warsaw

Are you looking for training to further develop your managerial competences in motivating and empowering employees/teams ? For example, when:

 • an employee expects a raise, promotion or other change from you and you don't have the budget or you don't think he deserves it
 • the employee is demotivated and lacks enthusiasm
 • Your employees are effective as long as you "lead" them: monitor them, provide feedback - without this, declines occur.
 • or you simply want to discover how you can strengthen the motivation, commitment and synergy of your team so that employees can manage themselves, even when you are away for a month

 

This training will equip you with advanced techniques for conducting conversations with demotivated and demanding employees, as well as the tools of a transformational leader - one who can inspire with a vision, provoke changes and unite his team around common values ​​and attitudes!

Check the program or Book

This is probably... the best rated Motivational Training.

Yes, a bold statement. And we have evidence for it - look below!

As a manager, do you want to manage the multitude of tasks for your team and organizational chaos so as not to be overworked ?

The manager's personal effectiveness is manifested in prioritizing and planning one's own and the team's work, well organizing the multitude of team tasks and ensuring effective delegation of tasks to the team.

When you become a manager, your first task is to arrange the work of yourself and your team so that your role is not limited to putting out fires and operational work.

To develop as a manager and develop your team as well as improve results, you need to generate time for:

 • thinking,
 • forecasting,
 • optimizing and
 • development – ​​people and processes.

To achieve this, you need to ensure that all tasks that can be delegated are delegated and that processes function optimally, that priorities in the team are adequately set and translated into realistic plans. And this is what our training will provide you.

Check the program or Book

   Manager Academy : 180º

We will change your current beliefs about what it means to be a manager and what opportunities you have to influence employees and the management board!

   33 = 17 + 10 + 6

We will provide you with 17 tools, 10 techniques and 6 models to gain 300% more employee motivation and commitment.
Your task after training is to implement. And reap the harvest.

   4.96 ♥ / 5

This is the average satisfaction rating of 390 participants of 40 editions of training as part of the Manager Academy on a scale of 1-5, over the last three years.

Check the program or Book

   Akademia Menedżera: 180º

O tyle zmienimy Twoje dotychczasowe przekonania na temat tego co oznacza bycie menedżerem i jakie masz do dyspozycji możliwości wpływu na pracowników i zarząd!

   33 = 17 + 10 + 6

Dostaniesz od nas 17 narzędzi, 10 technik i 6 modeli, by zyskać 300% więcej motywacji i zaangażowania pracowników.
Twoje zadanie po szkoleniu to wdrażać. I zbierać plony.

   4,96 ♥ / 5

Taka jest średnia ocena satysfakcji 390 uczestników 40 edycji szkoleń w ramach Akademii Menedżera w skali 1-5, z ostatnich trzech lat.

Sprawdź program lub Zarezerwuj

Czy jako menadżer chcesz zarządzić natłokiem zadań dla Twojego zespołu i chaosem organizacyjnym tak, by nie być przepracowanym?

Efektywność osobista menadżera przejawia się w priorytetyzowaniu i planowaniu pracy własnej i zespołu, dobrym uporządkowaniu natłoku zadań zespołu i zadbaniu o efektywne delegowanie zadań zespołowi.

Gdy zostajesz menadżerem, Twoim pierwszym zadaniem jest ułożenie sobie i zespołowi pracy tak, by Twoja rola nie sprowadzała się do gaszenia pożarów i operacyjnej pracy.

Żeby rozwijać się jako menadżer i rozwijać zespół a także podnosić wyniki, potrzebujesz wygenerować sobie czas na:

 • myślenie,
 • prognozowanie,
 • optymalizowanie i
 • rozwój – ludzi i procesów.

By to osiągnąć, potrzebujesz zadbać o to, by wszystkie zadania możliwe do zdelelgowania były zdelegowane a procesy funkcjonowały optymalnie, by priorytety w zespole były adekwatnie wyznaczane oraz przekładane na realne plany. I tego dostarczy Ci nasze szkolenie.

Sprawdź program lub Zarezerwuj

Motywacja pracownika  ↑ 300%

O tyle jest wyższe zaangażowanie pracowników, gdy przełożony odpowiednio zarządza zespołem i dba o odpowiednie motywowanie pracowników. W tym szkoleniu zmienimy Twoje dotychczasowe przekonania na temat zarządzania i motywowania o 180 stopni.

   33 = 17 + 10 + 6

W pełnym, 4 - dniowym wariancie tego szkolenia, dostaniesz od nas 17 narzędzi, 10 technik i 6 modeli, by zyskać 300% więcej motywacji i zaangażowania pracowników.
Twoje zadanie po szkoleniu to wdrażać. I zbierać plony.

   4,96 ♥ / 5

Taka jest średnia ocena satysfakcji 390 uczestników 40 edycji tego szkolenia w skali 1-5, z ostatnich trzech lat.

Sprawdź program lub Zarezerwuj

   Motywowanie  ↑ 300%

O tyle jest wyższe zaangażowanie pracowników, gdy przełożony dba o motywowanie pracowników. W tym szkoleniu zmienimy Twoją dotychczasową percepcję zarządzania i motywowania o 180 stopni.

   33 = 17 + 10 + 6

W pełnym, 4 - dniowym wariancie tego szkolenia, dostaniesz od nas 17 narzędzi, 10 technik i 6 modeli, by zyskać 300% więcej motywacji i zaangażowania pracowników.
Twoje zadanie po szkoleniu to wdrażać. I zbierać plony.

   4,96 ♥ / 5

Taka jest średnia ocena satysfakcji 390 uczestników 40 edycji tego szkolenia w skali 1-5, z ostatnich trzech lat.

Sprawdź program lub Zarezerwuj

COVID19 - jak dbamy o Twoje bezpieczeństwo na sali szkoleniowej >>sprawdź

„Jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana” – ostatni czas bardzo mocno podkreślił prawdziwość tego, wypowiedzianego ponad 2500 lat temu przez Heraklita z Efezu, stwierdzenia.

Sytuacja epidemiczna w naszym kraju wkrótce minie, ale na horyzoncie pojawią się kolejne wyzwania, wymagające zmian i adaptacji. Jest to pewne - nie daj się zaskoczyć!

To szkolenie pomoże Ci odnaleźć się w sytuacji drastycznej zmiany, zrozumieć, co się dzieje z zespołem i jednostkami w zmianie, jak reagować i komunikować się w zmianie. Poznasz mechanizm zmiany i nauczysz się nią zarządzać tak, aby przeprowadzić zespół jak najszybciej do fazy efektywnej pracy i współpracy.

Zyskasz pewność, spokój i umocnisz swoje przywództwo!   

Sprawdź program lub przejdź do sekcji Cena i terminy

Poszukujesz szkolenia do dalszego rozwoju Twoich kompetencji menedżerskich w zakresie motywowania i usamodzielniania pracowników/zespołów? Na przykład w sytuacji, gdy:

 • pracownik oczekuje od Ciebie podwyżki, awansu lub innej zmiany, a Ty nie masz budżetu lub uważasz, że nie zasługuje na nie
 • pracownik jest zdemotywowany, brakuje mu zapału
 • Twoi pracownicy są efektywni tak długo, jak ich "prowadzisz": monitorujesz, feedbackujesz - bez tego następują spadki
 • lub po prostu chcesz odkryć, w jaki sposób możesz wzmacniać motywację, zaangażowanie i synergię podległego Ci zespołu tak, żeby pracownicy sami sobą zarządzali, nawet gdy nie ma Cię miesiąc

 

To szkolenie wyposaży Cię w zaawansowane techniki prowadzenia rozmów z pracownikami zdemotywowanymi, roszczeniowymi a także w narzędzia przywódcy transformacyjnego - takiego, który potrafi inspirować wizją, prowokować do zmian oraz jednoczyć swój zespół wokół wspólnych wartości i postaw!

Sprawdź program lub Zarezerwuj

Prawdopodobnie jest to... najlepiej oceniane Szkolenie z motywowania.

Tak, śmiała teza. I mamy na nią dowody - spójrz niżej!