Dofinansowanie szkoleń

Szkolenia dofinansowanie 4grow

Z jakich źródeł możesz uzyskać dofinansowanie?

1. Baza Usług Rozwojowych (BUR)

2. Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

3. Akademia Menedżera MŚP

Jakie usługi 4GROW podlegają dofinansowaniu:

 • Szkolenia otwarte i zamknięte (Menedżerskie, HR, Kompetencje miękkie, Efektywność osobista, Sprzedażowe, Zespołowe)
 • Coaching
 • Mentoring
 • Doradztwo

Skontaktuj się z nami, jeśli:

 • Chcesz skorzystać z oferty 4GROW i uzyskać dofinansowanie
 • Chcesz dowiedzieć się o warunkach dofinansowania w Twoim województwie
 • Nie możesz znaleźć naszej oferty w Bazie Usług Rozwojowych (BUR)
 • Chcesz uzyskać pomoc w wypełnieniu wniosku
 • Masz do nas pytanie, albo coś jest dla Ciebie niejasne :)

Anna Łukasiewicz, koordynator ds. szkoleń 
tel. 531 314 431 | [email protected]


Dofinansowanie z Bazy Usług Rozwojowych (BUR) 

Do marca 2020 roku możesz uzyskać dofinansowanie na szkolenia w wysokości nawet 80% kosztów!

W ramach RPO rozpoczęto uruchamianie tzw. Podmiotowych Systemów Finansowania (PSF) tj. schematów dystrybucji środków z Europejskiego Funduszu Społecznego, przeznaczonych na wspieranie rozwoju przedsiębiorców i pracowników.

1. Kto może otrzymać dofinansowanie? 

Firmy z sektora MŚP:
- samozatrudnieni
- mikro (do 10 osób) 
- małe i średnie (mniej niż 250 pracowników)

Z regionu:
Wszystkie województwa z wyłączeniem mazowieckiego i pomorskiego

2. Na co można uzyskać dofinansowanie?

Dofinansowanie można uzyskać nie tylko na szkolenia, ale szerzej na usługi rozwojowe dla pracowników. Oprócz szkoleń w 4GROW, to również doradztwo, coaching oraz mentoring.
Ważne, aby usługa była powiązana z celami rozwojowymi przedsiębiorstwa, czyli przyczyniła się do realizacji celów biznesowych lub do podnoszenia kompetencji/kwalifikacji zatrudnionych pracowników.
Procedury przyznawania środków oraz kryteria takie jak wielkość dofinansowania oraz maksymalna kwota dofinansowania różnią się w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i województwa, w którym firma jest zarejestrowana. 

3. Jaka jest wysokość dofinansowania?

Kwota dofinansowania oraz sposób dystrybucji środków różni się w poszczególnych województwach. Na wysokość dofinansowania ma wpływ również wielkość firmy oraz inne kryteria.

Informacja o kryteriach dofinansowania w poszczególnych województwach

Uzyskaj bezpłatną pomoc w wypełnieniu wniosku: 

Anna Łukasiewicz, koordynator ds. szkoleń  | tel. 531 314 431 | [email protected]


Dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki.

1. Kto może otrzymać dofinansowanie? 

Wielkość firmy:

Wszystkie firmy (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają przynajmniej jedną osobę na umowę o pracę.
 

Priorytety wydatkowania środków na wsparcie kształcenia ustawicznego KFS na 2019 rok:
 

 • osoby w zawodach deficytowych zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie
 • osoby, które nie posiadają świadectwa dojrzałości
 • pracownicy pochodzący z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych pochodzących z grup, o których mowa w art. 4 ust 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej.
 • osoby, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.
 • instruktorzy praktycznej nauki zawodu, nauczyciele kształcenia zawodowego oraz pozostali nauczyciele, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieni
 • osoby po 45 roku życia.
   

2. Na co można uzyskać dofinansowanie?

Środki KFS otrzymane z powiatowego urzędu pracy pracodawca może przeznaczyć na:

 • Określenie potrzeb firmy w zakresie kształcenia ustawicznego, które ma być dofinansowane,
 • Kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • Egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 • Badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 • Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.
   

3. Jaka jest wysokość dofinansowania?

1. mikroprzedsiębiorstwa (do 10 osób zatrudnionych): 100% kosztów kształcenia, jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika
2. pozostałe przedsiębiorstwa: 80% kosztów kształcenia, jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika

Maksymalna kwota dofinansowania na jednego pracownika wynosi około 12 000 PLN 
 

4. Jak uzyskać dofinansowanie?

Nabór wniosków odbywa się przez Powiatowe Urzędy Pracy, wskazując pierwszy kwartał roku jako najbardziej aktywny.

Pracodawca planujący dofinansowanie składa wniosek do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności. Wniosek można złożyć w postaci papierowej lub elektronicznej.

Starosta organizuje nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego przez ogłoszenie na tablicy informacyjnej w siedzibie powiatowego urzędu pracy oraz w postaci elektronicznej na stronach internetowych urzędu wskazując priorytety wydatkowania środków KFS na dany rok, termin rozpoczęcia i zakończenia naboru wniosków oraz elementy, które brane będą pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków.

Uzyskaj bezpłatną pomoc w wypełnieniu wniosku: 

Anna Łukasiewicz, koordynator ds. szkoleń 
tel. 531 314 431 | [email protected]


Akademia Menedżera MŚP

Dofinansowanie szkoleń dla kierowników, menedżerów i osób wytypowanych do awansu na stanowisko kierownicze. Obejmuje wszystkie województwa.

Szczegóły na stronie: Dofinansowane szkolenia menedżerskie

Masz pytanie dot. programu?
Zostaw numer, oddzwonimy
Wpisz poprawny numer telefonu
Pola wymagane