4GROW Mateusz Dąbrowski 4GROW https://4grow.pl mailto:[email protected] 531314431 Mo-Fri 08:00-17:00 4GROW to butikowa, rodzinna firma szkoleniowa oferująca szkolenia najwyższej jakości z obszaru kompetencji miękkich, osobistych i menedżerskich 4grow.pl https://4grow.pl https://www.facebook.com/4GROW/ 4GROW
Panieńska 9 lok. 25 03-704 PL Warszawa
4GROW firma szkoleniowa szkolenia z kompetencji miękkich szkolenia menadżerskie

Dofinansowanie szkoleń

Szkolenia dofinansowanie 4grow

Z jakich źródeł możesz uzyskać dofinansowanie?

1. Baza Usług Rozwojowych (BUR)

2. Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Jakie usługi 4GROW podlegają dofinansowaniu:

 • Szkolenia otwarte i zamknięte (Menedżerskie, HR, Kompetencje miękkie, Efektywność osobista, Sprzedażowe, Zespołowe)
 • Coaching
 • Mentoring
 • Doradztwo

Skontaktuj się z nami, jeśli:

 • Chcesz skorzystać z oferty 4GROW i uzyskać dofinansowanie
 • Nie możesz znaleźć naszej oferty w Bazie Usług Rozwojowych (BUR)
 • Chcesz uzyskać pomoc, masz do nas pytanie, albo coś jest dla Ciebie niejasne :)

Adrianna Ostrowska, koordynator ds. szkoleń otwartych
tel. 789 220 112 | [email protected]


Dofinansowanie z Bazy Usług Rozwojowych (BUR) 

W ramach nowej perspektywy finansowej 2021-2027 na rozwój kompetencji i kwalifikacji za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych, przeznaczonych zostanie prawie 7 mld zł. Składają się na to środki z szesnastu programów regionalnych i krajowego programu Fundusze Europejskie na rzecz Rozwoju Społecznego.

Dofinansowanie do usług rozwojowych może wynieść nawet 80%.

1. Kto może otrzymać dofinansowanie? 

 • Programy krajowe są realizowane przez PARP i skierowane do pracowników i pracodawców z całej Polski:

Celem w programach krajowych jest wsparcia dostosowania pracowników i przedsiębiorców do zmian demograficznych na rynku pracy, wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji.  

Programy krajowe obejmują także dofinansowanie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zasobami ludzkimi dla kadry menedżerskiej. 

 • Regionalne Programy (RP) : przedsiębiorcy i pracownicy mikro, małych i średnich firm oraz osoby indywidualne  - nawet 100 proc.  dofinansowania na wybrane przez siebie usługi szkoleniowe i doradcze. Sprawdż ofertę w swoim regionie. 

2. Na co można uzyskać dofinansowanie?

Dofinansowanie można uzyskać nie tylko na szkolenia, ale szerzej na usługi rozwojowe dla pracowników. Oprócz szkoleń w 4GROW, to również doradztwo, coaching oraz mentoring.
Ważne, aby usługa była powiązana z celami rozwojowymi przedsiębiorstwa, czyli przyczyniła się do realizacji celów biznesowych lub do podnoszenia kompetencji/kwalifikacji zatrudnionych pracowników.
Procedury przyznawania środków oraz kryteria takie jak wielkość dofinansowania oraz maksymalna kwota dofinansowania różnią się w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i województwa, w którym firma jest zarejestrowana. 

3. Jaka jest wysokość dofinansowania?

Kwota dofinansowania oraz sposób dystrybucji środków różni się w poszczególnych województwach. Na wysokość dofinansowania ma wpływ również wielkość firmy oraz inne kryteria.

Szczegółowe informacje o programach krajowych i regionalnych 

Uzyskaj bezpłatną pomoc w wypełnieniu wniosku: 

Anna Łukasiewicz, koordynator ds. szkoleń  | tel. 531 314 431 | [email protected]


Dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki.

1. Kto może otrzymać dofinansowanie? 

Wszystkie firmy (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają przynajmniej jedną osobę na umowę o pracę.

Priorytety wydatkowania środków na wsparcie kształcenia ustawicznego KFS na 2024 rok:

 • wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy,

 • wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych,

 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych,

 • wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie umiejętności cyfrowych,

 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej,

 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia,

 • wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców

 • wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie zarządzania finansami i zapobieganie sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwach

2. Na co można uzyskać dofinansowanie?

Środki KFS otrzymane z powiatowego urzędu pracy pracodawca może przeznaczyć na:

 • Określenie potrzeb firmy w zakresie kształcenia ustawicznego, które ma być dofinansowane,
 • Kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • Egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 • Badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 • Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

3. Jaka jest wysokość dofinansowania?

 • Mikroprzedsiębiorstwa (do 10 osób zatrudnionych): 100% kosztów kształcenia.
 • Pozostałe przedsiębiorstwa: 80% kosztów kształcenia.

4. Jak uzyskać dofinansowanie?

 • Nabór wniosków odbywa się przez Powiatowe Urzędy Pracy, wskazując pierwszy kwartał roku jako najbardziej aktywny.
 • Pracodawca planujący dofinansowanie składa wniosek do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności. Wniosek można złożyć w postaci papierowej lub elektronicznej.
 • Starosta organizuje nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego przez ogłoszenie na tablicy informacyjnej w siedzibie powiatowego urzędu pracy oraz w postaci elektronicznej na stronach internetowych urzędu wskazując priorytety wydatkowania środków KFS na dany rok, termin rozpoczęcia i zakończenia naboru wniosków oraz elementy, które brane będą pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków.

Szczegółowe informacje o o wysokości środków, wytyczne oraz priorytety wydatkowania KFS na 2024 rok

Uzyskaj bezpłatną pomoc w wypełnieniu wniosku: 

Adrianna Ostrowska, koordynator ds. szkoleń otwartych | tel. 789 220 112 | [email protected]

Masz pytanie dot. programu?
Zostaw numer, oddzwonimy
Wpisz poprawny numer telefonu
pole wymagane Pola wymagane