Regulamin szkoleń otwartych stacjonarnych, live online, webinarów

Przejdź szybko do interesującego Cię regulaminu szkoleń otwartych:

 

Regulamin szkoleń otwartych online – webinarów 4GROW

DEFINICJE

 1. Organizator - Mateusz Dąbrowski 4GROW ul. Matarewicza 4e,  05-230 Ossów, NIP: 125-111-51-49, REGON: 142392613, zamiennie zwany 4GROW.
 2. Webinar– usługa rozwojowa realizowana poprzez wykład transmitowany na żywo (live online) za pośrednictwem sieci Internetowej oraz platformy do transmisji audio i wideo, w wyznaczonym terminie; zakładająca interakcję uczestników z trenerem poprzez czat tekstowy. W Webinarze może jednocześnie brać udział dowolna lub ograniczona przez 4GROW liczba zarejestrowanych Uczestników.
 3. Uczestnik — osoba, której miejsce na Webinarze zostało objęte Rejestracją.
 4. Zgłaszający — przedstawiciel firmy, który z ramienia pracodawcy dokonuje zgłoszenia Uczestnika na Webinar i pośredniczy w całym procesie od zapisu do płatności - pomiędzy 4GROW, firmą, którą reprezentuje oraz Uczestnikiem lub Uczestnikami, których zapisuje na Webinar. Zgłaszający może być jednocześnie Uczestnikiem Szkolenia.
 5. Formularz — formularz zgłoszeniowy udostępniony przez 4GROW na stronie internetowej: https://4grow.pl/; w szczególnych wypadkach Organizator pozostawia sobie prawo do dostarczenia Formularza w innej formie.
 6. Rezerwacja — zgłoszenie Organizatorowi przez Zamawiającego prośby o rezerwację miejsca lub miejsc dla Uczestnika lub Uczestników na konkretnym Webinarze poprzez wypełniony Formularz.
 7. Rejestracja — potwierdzenie dokonanej wcześniej Rezerwacji oznaczające zakup zarezerwowanego wcześniej miejsca dla Uczestnika Webinaru – mailowo przez Organizatora oraz przez Zamawiającego poprzez mailowe potwierdzenie dokonanej wcześniej Rezerwacji oraz poprzez wniesienie Opłaty. Jeśli w ramach promocji, cena konkretnego Webinaru równa jest 0 zł (zero), to potwierdzenie Rejestracji nie wymaga wniesienia Opłaty.
 8. Cena – wartość określająca w polskich złotych kwotę, jaka będzie naliczona Zamawiającemu w ramach Opłaty za Szkolenie. Informacja o Cenie opublikowana jest  każdorazowo na stronie www 4GROW konkretnego Szkolenia przy konkretnym terminie oraz wskazana w Formularzu.
 9. Opłata - honorarium 4GROW za Rejestrację Uczestnika na Szkolenie, zgodnie z Ceną Szkolenia i ewentualnymi Rabatami – aktualnymi na dzień Rejestracji.
 10. Regulamin — niniejszy regulamin określający zasady zakupu i wzajemne zobowiązania Organizatora, Uczestnika i /lub Zamawiającego Webinar w 4GROW.

JAK PRZEBIEGA REZERWACJA I REJESTRACJA

1.    Rezerwacja nie zobowiązuje Uczestnika ani Zgłaszającego do Rejestracji, jest zgłoszeniem zainteresowania konkretnym Webinarem dla konkretnego Uczestnika lub Uczestników w konkretnym terminie. Rezerwacja wymaga potwierdzenia mailowego przez 4GROW oraz poprzedza dokonanie Rejestracji.
2.    Rezerwacji miejsc na Webinarze dokonuje się poprzez wypełnienie Formularza na stronie www.4grow.pl lub poprzez przesłanie do 4GROW wypełnionego Formularza w formacie doc./pdf. pobranego ze strony www.4grow.pl.
3.    W ciągu 2 dni roboczych, Zgłaszający otrzyma od 4GROW mailem informację o potwierdzeniu lub niepotwierdzeniu Rezerwacji przez Organizatora (np. w zależności od dostępności miejsc ).
4.    W przypadku potwierdzenia Rezerwacji przez 4GROW, Zgłaszający ma możliwość Rejestracji Uczestnika/ów na Webinarze poprzez:
•    odpisanie na otrzymanego maila od 4GROW z załączoną Rezerwacją, wiadomością mailową o treści „Akceptuję treść maila i załączniki” i opłacenie faktury VAT za Webinar
•    lub poprzez przesłanie skanu podpisanej Rezerwacji w formacie doc. lub pdf. z załączonym Regulaminem 4GROW
•    oraz poprzez wniesienie Opłaty i mailowe przesłanie do 4GROW bankowego potwierdzenia tejże Opłaty (ten punkt nie obowiązuje w przypadku Webinaru objętego promocją, którego Cena wynosi 0 zł (zero).
5.    Rejestracja jest równoznaczna z:
•    akceptacją niniejszego Regulaminu przez Zgłaszającego i Uczestnika;
•    upoważnieniem 4GROW do wystawienia faktury VAT bez składania podpisu ze strony Zgłaszającego; Gwarancję miejsca na Szkoleniu daje dokonanie Rejestracji Uczestnika (w tym uiszczenie Opłaty przed terminem Szkolenia);
•    zagwarantowaniem przez 4GROW terminów zawartych w Rezerwacji*.

* 4GROW zastrzega sobie możliwość odstąpienia od tego zapisu w szczególnych sytuacjach opisanych w Regulaminie w pkt 2 OBOWIĄZKI 4GROW I BENEFITY – CO OD NAS OTRZYMUJESZ.
6.    Jeśli Zgłaszający nie dokona Rejestracji w ciągu 2 dni roboczych od potwierdzenia Rezerwacji przez 4GROW lub w wyjątkowych sytuacjach - w ciągu innego terminu wyznaczonego przez 4GROW, Rezerwacja może zostać anulowana. 

OBOWIĄZKI 4GROW I BENEFITY – CO OD NAS OTRZYMUJESZ

1.    Gratisy do Webinaru - Uczestnik otrzymuje wsparcie trenera na dedykowanym, zamkniętym forum dyskusyjnym, do którego dostęp otrzyma po Webinarze. 
2.    Gwarancja terminu - jeśli przy konkretnym Webinarze na stronie www.4grow.pl opublikowana jest informacja, że termin Webinaru jest gwarantowany, oznacza to, że Webinar dla zarejestrowanego Uczestnika nie zostanie przełożony i odwołany przez 4GROW*.

* Gwarancja terminu nie ma zastosowania w sytuacji:
•    zdarzeń losowych niezależnych od 4GROW
•    nagłej choroby lub wypadku trenera uniemożliwiających mu prowadzenie Webinaru przy jednoczesnym braku możliwości zastąpienia go przez innego trenera 4GROW
•    gdy zarejestrowany Uczestnik prowadzi działalność konkurencyjną w stosunku do firmy 4GROW i/lub istnieje uzasadnione ryzyko wykorzystania przez niego w celach szkoleniowych / doradczych: koncepcji, materiałów, ćwiczeń, scenariuszy, technik itp., których autorem jest 4GROW, udostępnianych podczas Webinaru.

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA – CZEGO OD CIEBIE POTRZEBUJEMY

1.    Rejestracja Uczestnika jest jednoznaczna z jego oświadczeniem, że:
Jest świadomy odpowiedzialności karnej z tytułu naruszenia przepisów ustawy o prawie autorskim (Dz. U. nr 80 poz. 904 z 2000 r. ze zmianami) i zobowiązuje się do przestrzegania tego prawa w odniesieniu do: materiałów, narzędzi, technik, ćwiczeń, koncepcji, scenariusza, narracji, zadań itp. przekazanych mu przez firmę 4GROW w ramach realizacji Webinaru, którego jest Uczestnikiem. W szczególności powstrzyma się przed zapisywaniem, nagrywaniem, utrwalaniem na nośnikach audio i wideo przebiegu Webinaru. 
2.    Do udziału w Webinarze niezbędny jest dostęp do sprawnego komputera lub innego urządzenia spełniającego poniższe wymagania. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie sobie poniższych wymagań technicznych:
•    Minimum Intel Core i3 CPU 2.XX GHz lub AMD procesor (rekomendowane 4 GB RAM);
•    system operacyjny Windows Vista 32-bit/64-bit, Windows 7 32-bit/64-bit, Windows 8 32-bit/64-bit, Windows 8.1 32-bit/64-bit, Windows Server 2008 64-bit, Windows Server 2008 R2 64-bit, Windows 10. Mac OSX 10.7 i nowszych;
•    przeglądarka Chrome (rekomendowana),  Microsoft Internet Explorer 11 i nowszy;
•    ustawienia przeglądarki: włączona JavaScript i tzw. cookies;
•    szybkie łącze internetowe min. 10 Mbps.
3.    Brak spełnienia któregoś z wymagań w pkt. 2 OBOWIĄZKI UCZESTNIKA – CZEGO OD CIEBIE POTRZEBUJEMY nie może być podstawą do składania reklamacji. 

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

1.    Czas trwania Webinaru może być różny w przypadku różnych tematów i terminów Webinaru.
2.    Dokładny termin, czas trwania i przedział czasowy Webinaru każdorazowo widnieje na stronie www konkretnego Webinaru, na stronach www 4GROW. 
3.    Uczestnik dołącza do Webinaru poprzez link, który otrzyma najpóźniej 2 dni robocze przez terminem Webinaru, wysłany przez 4GROW na adres e-mail Uczestnika podany w Formularzu.
4.    W przypadku Rejestracji na Webinar w terminie późniejszym niż 2 dni przed rozpoczęciem Webinaru, Uczestnik otrzyma od 4GROW link do Webinaru niezwłocznie, najpóźniej 60 minut przed jego rozpoczęciem.
5.    W Link do Webinaru otrzymany od 4GROW należy kliknąć lub skopiować go do okna przeglądarki.

JAKIE PRZYZNAJEMY RABATY

1.    4GROW oferuje następujące rabaty:

 1. Rabat w wysokości 20% od Opłaty  za 2-giego i kolejnego Uczestnika zarejestrowanego na tym samym Formularzu, na ten sam temat i termin Webinaru.
 2. First minute oraz Last minute w określonych terminach.
 3. Vouchery promocyjne, w określonych terminach.

2.    Rabaty z punktu 1.1, 1.2 i 1.3 nie łączą się za sobą.

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI

1.    Faktura przesyłana  jest w formacie pdf (e-faktura) lub w przypadku prośby Zgłaszającego jest ona wysyłana listem poleconym (na adres firmowy podany w zgłoszeniu i nazwisko Zgłaszającego, jeśli w polu uwag nie zostaną podane inne dane do wysyłki faktury).
2.    Cena Webinaru obowiązuje z dnia Rejestracji, czyli potwierdzenia Zgłoszenia przez Zgłaszającego – prosimy mieć to na względzie szczególnie w przypadku promocji First/Last minute.
3.    Zgłaszający lub podmiot, który reprezentuje, jest zobowiązany do wniesienia Opłaty za w terminie wskazanym na fakturze VAT.
4.    Za dzień wniesienia Opłaty uznaje się dzień zaksięgowania środków na rachunku
bankowym 4GROW.
5.    Opłata powinna zostać uiszczona przelewem na konto Organizatora; dane do przelewu:
Mateusz Dąbrowski 4GROW, ul. Matarewicza 4e, 05-230 Ossów, numer rachunku: 39 1140 2004 0000 3702 7918 9083
6.    Organizator informuje, że w Opłatach będzie stosował 23% stawkę VAT, chyba, że Zgłaszający umieści w polu Uwag w Zgłoszeniu deklarację, że Opłata jest finansowana w co najmniej 70% ze środków publicznych, wtedy Opłata jest zwolniona z VAT.

JAKICH ZMIAN MOŻESZ DOKONAĆ PO REJESTRACJI

0. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

1.    Istnieje możliwość zastąpienia Uczestnika inną osobą niż wskazana w Formularzu. Aby dokonać takiej zmiany, Zgłaszający zobowiązany jest powiadomić e-mailem o potrzebie takiej zmiany Organizatora (na adres: [email protected]) najpóźniej 60 minut przed rozpoczęciem Webinaru.
2.    W przypadku Webinarów, których Cena nie jest objęta promocją i jest wyższa niż 0 zł (zero), zgłaszający może bez kosztowo wycofać swoją Rejestrację lub przenieść ją z jednego Webinaru na inny Webinar - poprzez przesłanie  wiadomości mailowej informującej o rezygnacji na adres  ania[email protected]:
1.    najpóźniej na 30 dni kalendarzowych przed planowanym terminem Webinaru,
2.    najpóźniej na 30 dni kalendarzowych przed planowanym terminem Webinaru i jednocześnie nie później niż 2 dni robocze od wysłania przez 4GROW wiadomości mailowej do Zgłaszającego i Uczestników z informacją o kończącym się za 2 dni robocze etapie możliwych bezpłatnych zmian w Rejestracji.
3.    W przypadku wycofania Rejestracji zgodnie z powyższym pkt 2, Organizator zwróci Zgłaszającemu Opłatę wniesioną w ramach Rejestracji, na numer konta bankowego, z którego wniesiono Opłatę, w ciągu 10 dni roboczych.
4.    W przypadku, gdy Zgłaszający chce zgodnie z powyższym pkt 2 wycofać Rejestrację z jednego Webinaru i jednocześnie przenieść ją na inny Webinar, zmiana taka wymaga dodatkowego potwierdzenia dostępności miejsc na wskazanym przez Zgłaszającego Webinarze. W przypadku dostępności miejsc i takiej samej Ceny jak wniesiona Opłata, następuje bez kosztowa zmiana Rejestracji na nowy Webinar. W przypadku braku miejsc na wskazanym Webinarze lub braku odpowiadających Zgłaszającemu terminów innych Webinarów, Zgłaszający może wycofać wcześniejszą rejestrację - nadal, przy założeniu zgodności z pkt 2. W przypadku różnicy pomiędzy Ceną nowego Webinaru a wniesioną Opłatą, różnica zwracana jest Zamawiającemu jeśli Opłata była wyższa niż Cena nowego Webinaru lub do potwierdzenia Rejestracji na nowy Webinar wymagana jest dopłata różnicy pomiędzy wniesioną Opłatą a Ceną nowego Webinaru.
5.    Wycofanie przez Zgłaszającego Rejestracji lub przeniesienie Rejestracji na inny Webinar, bez zachowania 30-dniowego terminu wskazanego w pkt 2,  oznacza brak zwrotu pełnej Opłaty.
6.    W sytuacji zmiany Rejestracji, opisanej w powyższym, pkt 5, Organizator może na prośbę Zgłaszającego zwrócić mu część Opłaty wniesionej za Rejestrację zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 7.
7.    Gdy informacja o zmianie wskazanej w pkt 5 wpłynie na adres mailowy Organizatora wskazany w pkt 2: :
1.    w przedziale czasowym 29 - 15 dni kalendarzowych do dnia rozpoczęcia Webinaru  - Zgłaszający poniesie połowę Opłaty za Rejestrację Uczestników objętych zmianą. Dodatkowo Uczestnicy ci otrzymają możliwość udziału za połowę Ceny w innym, zaproponowanym przez 4GROW, Webinarze.
2.    w przedziale czasowym 14 dni i krócej przed planowanym terminem Webinaru - Zgłaszający poniesie pełną Opłatę z tytułu Rejestracji Uczestników objętych zmianą. Dodatkowo Uczestnicy ci otrzymają możliwość udziału bezpłatnie w innym, zaproponowanym przez 4GROW, Webinarze.
3.    po 2 dniach od wysłania przez 4GROW maila do Zgłaszającego i Uczestników z informacją o zamknięciu etapu zmian w Rejestracji i o możliwości skorzystania z bezpłatnej rezygnacji/zmiany terminu w ciągu dwóch dni roboczych - Zgłaszający poniesie pełną Opłatę a tytułu Rejestracji Uczestników objętych zmianą.
4.    Zawsze tylko jeden z punktów 7.1, 7.2 lub 7.3 ma zastosowanie. Proponowanie nowych terminów Webinaru przez 4GROW odbywa się na dwa lub więcej dni przed danym Webinarem.
8.    W przypadku zapisu z 20% rabatem od Ceny 2-giego i kolejnego uczestnika z tej samej firmy, na ten sam temat i termin Webinaru i późniejszego rozbicia Uczestników na kilka innych terminów Webinarów, będzie wiązało się ze zmianą wysokości rabatów i wyższą Ceną za uczestnika.
9.    Webinar może być prowadzony przez innego naszego trenera dedykowanego do danego tematu, niż trener pierwotnie podany w kalendarzu/szczegółach organizacyjnych. W takiej sytuacji wszyscy uczestnicy zostaną poinformowani o tym fakcie, najpóźniej 3 dni przed Webinarem, za wyjątkiem sytuacji losowych, w wyniku których zmiana taka może nastąpić aż do dnia realizacji Webinaru.
10.    4GROW jest zobowiązany do poinformowania o zmianach wymienionych w punkcie 9 za pomocą wiadomości e-mail lub telefonicznie.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Danych jest firma Mateusz Dąbrowski 4GROW z siedzibą w Ossowie przy ul. Matarewicza 4e, 05-230. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celach wskazanych powyżej. Bez Pani/Pana zgody dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.).
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania. Udzielenie zgody jest dobrowolne. Udzielona zgoda w każdym czasie może być odwołana. Cofnięcie zgody, żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych, powinny być skierowane na adres e-mail IOD:  [email protected]
Więcej informacji: Polityka prywatności 4GROW  

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Organizator oświadcza, że wszelkie materiały udostępnione Uczestnikom podczas Webinaru stanowią jego własność intelektualną i wszelkie ich powielanie, kopiowanie lub rozpowszechniane może się odbywać wyłącznie za jego pisemną zgodą. 

REKLAMACJE

1.    Uczestnik może składać reklamacje dotyczące Webinaru w ciągu 30 dni od daty jego realizacji.
2.    Wszelkie reklamacje Uczestnik zobowiązany jest przesłać e-mailem na adres [email protected] 
3.    Organizator odpowie na reklamację w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania drogą mailową.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Prawa Cywilnego.
2.    W sprawach spornych Organizator zastrzega sobie prawo do występowania przed sądem właściwym dla Organizatora.
3.    Wszystkie zmiany w Regulaminie zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora (https://www.4grow.pl/regulamin).
4.    Wszelka korespondencja w sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem powinna być kierowana na adres [email protected] lub do siedziby Organizatora.
 

 

Regulamin szkoleń otwartych LIVE ONLINE 4GROW

DEFINICJE

 1. Organizator - Mateusz Dąbrowski 4GROW ul. Matarewicza 4e, 05-230 Ossów NIP: 125-111-51-49, zamiennie zwany 4GROW.
 2. Szkolenie – usługa rozwojowa realizowana w formule szkolenia otwartego live online, co oznacza, że w szkoleniu takim może wziąć udział maksymalnie 10 Uczestników, zarejestrowanych przez różnych Zamawiających; prowadzone jest za pośrednictwem sieci Internetowej oraz platformy do transmisji audio i wideo-spotkania, w wyznaczonym terminie. Usługa realizowana z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz zakładająca interakcję uczestników i trenera poprzez kontakt audio, wideo, czat oraz różnorodne formy szkoleniowe m.in.: zadania, ćwiczenia, prezentacje, wykład, warsztat, dyskusja, gry, scenki.
 3. Uczestnik — osoba, której miejsce na Szkoleniu zostało objęte Rejestracją.
 4. Zgłaszający — przedstawiciel firmy, który z ramienia pracodawcy dokonuje zgłoszenia Uczestnika na Szkolenie i pośredniczy w całym procesie od zapisu do płatności - pomiędzy 4GROW, firmą, którą reprezentuje oraz Uczestnikiem lub Uczestnikami, których zapisuje na Szkolenie. Zgłaszający może być jednocześnie Uczestnikiem Szkolenia.
 5. Formularz — formularz zgłoszeniowy udostępniony przez 4GROW na stronie internetowej: https://4grow.pl/; w szczególnych wypadkach Organizator pozostawia sobie prawo do dostarczenia Formularza w innej formie.
 6. Rezerwacja — zgłoszenie Organizatorowi przez Zamawiającego prośby o rezerwację miejsca lub miejsc dla Uczestnika lub Uczestników na konkretnym Szkoleniu poprzez wypełniony Formularz.
 7. Rejestracja — potwierdzenie dokonanej wcześniej Rezerwacji oznaczające zakup zarezerwowanego wcześniej miejsca dla Uczestnika Szkolenia – mailowo przez Organizatora oraz przez Zamawiającego poprzez mailowe potwierdzenie dokonanej wcześniej Rezerwacji oraz poprzez wniesienie Opłaty. 
 8. Cena – wartość określająca w polskich złotych kwotę, jaka będzie naliczona Zamawiającemu w ramach Opłaty za Szkolenie. Informacja o Cenie opublikowana jest każdorazowo na stronie www 4GROW konkretnego Szkolenia przy konkretnym terminie oraz wskazana w Formularzu.
 9. Opłata - honorarium 4GROW za Rejestrację Uczestnika na Szkolenie, zgodnie z Ceną Szkolenia i ewentualnymi Rabatami – aktualnymi na dzień Rejestracji.
 10. Regulamin — niniejszy regulamin określający zasady zakupu i wzajemne zobowiązania Organizatora, Uczestnika i /lub Zamawiającego Szkolenia w 4GROW realizowanego przez Organizatora.

JAK PRZEBIEGA REZERWACJA I REJESTRACJA

1. Rezerwacja nie zobowiązuje Uczestnika ani Zgłaszającego do Rejestracji, jest zgłoszeniem zainteresowania konkretnym Szkoleniem dla konkretnego Uczestnika lub Uczestników w konkretnym terminie. Rezerwacja wymaga potwierdzenia mailowego przez 4GROW oraz poprzedza dokonanie Rejestracji.

2. Rezerwacji miejsc na Szkoleniu dokonuje się poprzez wypełnienie Formularza na stronie www.4grow.pl.

3. W ciągu 2 dni roboczych, Zgłaszający otrzyma od 4GROW mailem informację o potwierdzeniu lub niepotwierdzeniu Rezerwacji przez Organizatora (np. w zależności od dostępności miejsc).

4. W przypadku potwierdzenia Rezerwacji przez 4GROW, Zgłaszający ma możliwość Rejestracji Uczestnika/ów na Szkolenie poprzez:

- odpisanie na otrzymanego maila od 4GROW z załączoną Rezerwacją, wiadomością mailową o treści "Zapoznałam/em się z załącznikami, potwierdzam, że są zgodne z moją decyzją i akceptuję ich treści." i opłacenie faktury VAT za szkolenie;

- lub poprzez przesłanie skanu podpisanej Rezerwacji w formacie doc. lub pdf. z załączonym Regulaminem 4GROW

- oraz poprzez wniesienie Opłaty i mailowe przesłanie do 4GROW bankowego potwierdzenia tejże Opłaty.

5. Rejestracja jest równoznaczna z:

- akceptacją niniejszego Regulaminu przez Zgłaszającego i Uczestnika;

- upoważnieniem 4GROW do wystawienia faktury VAT bez składania podpisu ze strony Zgłaszającego; Gwarancję miejsca na Szkoleniu daje dokonanie Rejestracji Uczestnika (w tym uiszczenie Opłaty przed terminem Szkolenia);

- zagwarantowaniem przez 4GROW terminów zawartych w Rezerwacji*.

* 4GROW zastrzega sobie możliwość odstąpienia od tego zapisu w szczególnych sytuacjach opisanych w Regulaminie w pkt 2 OBOWIĄZKI 4GROW I BENEFITY – CO OD NAS OTRZYMUJESZ.

6. Jeśli Zgłaszający nie dokona Rejestracji w ciągu 2 dni roboczych od potwierdzenia Rezerwacji przez 4GROW lub w wyjątkowych sytuacjach - w ciągu innego terminu wyznaczonego przez 4GROW, Rezerwacja może zostać anulowana.

OBOWIĄZKI 4GROW I BENEFITY – CO OD NAS OTRZYMUJESZ

1. Gratisy do Szkolenia - Uczestnik otrzymuje do Szkolenia dodatkowe usługi - gratis:

1.1.  Trening indywidualny – zdalne spotkanie trenera 4GROW z Uczestnikiem, odbywające się poprzez rozmowę telefoniczną lub online – poprzez platformę do internetowych rozmów audio / wideo. Wymiar treningu indywidualnego uzależniony jest od wybranego tematu Szkolenia i może obejmować od 60 do 180 minut. Termin treningu indywidualnego Uczestnik może umówić z trenerem w ciągu roku od szkolenia, w wybrany jeden dzień miesiąca określony wcześniej przez trenera. Celem i tematem treningu indywidualnego jest zwiększenie efektywności Szkolenia w ramach zakresu programu Szkolenia. Nielimitowane wsparcie telefoniczne trenera – Uczestnik może kontaktować się telefonicznie z trenerem przez nieograniczony czas po Szkoleniu.

1.2. Dodatkowe materiały – jeśli w pakiecie z danym Szkoleniem zapewnione są gratis dodatkowe materiały, informacja taka jest każdorazowo umieszczana na stronie www danego Szkolenia. Przykładowe materiały dodatkowe, jakie mogą zostać dołączone do Szkolenia to: Follow-up utrwalające i/lub poszerzające wiedzę ze szkolenia, na który składają się: studia przypadku, quizy, artykuły, “złote myśli” i praktyczne wskazówki udostępniane Uczestnikowi po Szkoleniu cyklicznie przez okres od 6 do 12 miesięcy, na dedykowanej podstronie www.4grow.pl. Warunkiem otrzymania materiałów jest wypełnienie ankiety poszkoleniowej i podanie adresu mailowego w opinii po szkoleniu. 

2. Gwarancja terminu - jeśli przy konkretnym Szkoleniu na stronie www.4grow.pl opublikowana jest informacja, że termin Szkolenia jest gwarantowany, oznacza to, że Szkolenie dla zarejestrowanego Uczestnika nie zostanie przełożone i odwołane przez 4GROW*.

3. Analiza potrzeb szkoleniowych Uczestnika – Uczestnik otrzyma do 2 dni po Rejestracji przed Szkoleniem mailowe zaproszenie od trenera 4GROW do zgłoszenia swoich potrzeb, oczekiwań i celów rozwojowych związanych ze Szkoleniem.  Jeśli Uczestnik przekaże swoje potrzeby rozwojowe trenerowi przed szkoleniem, trener albo uwzględni je w przebiegu Szkolenia albo - zaproponuje wspólne przepracowanie wybranych zagadnień w czasie treningu indywidualnego albo - jeśli potrzeby Uczestnika będą mogły być zrealizowane w pełniejszym stopniu na innym szkoleniu, trener doradzi zmianę tematu szkolenia.

* Gwarancja terminu nie ma zastosowania w sytuacji:

•    zdarzeń losowych niezależnych od 4GROW

•    nagłej choroby lub wypadku trenera uniemożliwiających mu prowadzenie szkolenia przy jednoczesnym braku możliwości zastąpienia go przez innego trenera 4GROW

•    gdy zarejestrowany Uczestnik prowadzi działalność konkurencyjną w stosunku do firmy 4GROW i/lub istnieje uzasadnione ryzyko wykorzystania przez niego w celach szkoleniowych / doradczych: koncepcji, materiałów, ćwiczeń, scenariuszy, technik itp., których autorem jest 4GROW, otrzymanych podczas szkolenia.

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA – CZEGO OD CIEBIE POTRZEBUJEMY

1.    Aby otrzymać certyfikat ukończenia Szkolenia, uczestnik powinien uczestniczyć w całym Szkoleniu – w pełnym jego wymiarze godzinowym.

2.    Uczestnik dołoży starań, aby odpowiedzieć na pytania trenera w ramach badania potrzeb przed Szkoleniem, dzięki czemu trener będzie mógł do nich odnieść się i zaproponować optymalny program doskonalenia kompetencji Uczestnika.

3.    Rejestracja Uczestnika jest jednoznaczna z jego oświadczeniem, że:

Jest świadomy odpowiedzialności karnej z tytułu naruszenia przepisów ustawy o prawie autorskim (Dz. U. nr 80 poz. 904 z 2000 r. ze zmianami) i zobowiązuje się do przestrzegania tego prawa w odniesieniu do: materiałów, narzędzi, technik, ćwiczeń, koncepcji, scenariusza, narracji, zadań itp. przekazanych mu przez firmę 4GROW w ramach realizacji Szkolenia, którego jest Uczestnikiem. W szczególności powstrzyma się przed zapisywaniem, nagrywaniem, utrwalaniem na nośnikach audio i wideo przebiegu szkolenia. 

4.    Do udziału w szkoleniu niezbędny jest dostęp do komputera i Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie sobie poniższych wymagań technicznych:

•    Minimum Intel Core i3 CPU 2.XX GHz lub AMD procesor (rekomendowane 4 GB RAM);

•    system operacyjny Windows Vista 32-bit/64-bit, Windows 7 32-bit/64-bit, Windows 8 32-bit/64-bit, Windows 8.1 32-bit/64-bit, Windows Server 2008 64-bit, Windows Server 2008 R2 64-bit, Windows 10. Mac OSX 10.7 i nowszych;

•    przeglądarka Chrome (rekomendowana), Microsoft Internet Explorer 11 i nowszy;

•    ustawienia przeglądarki: włączona JavaScript i tzw. cookies;

•    szybkie łącze internetowe min. 10 Mbps;

•    kamera i mikrofon; zaleca się korzystanie z zestawu słuchawkowego.

5.    Brak spełnienia któregoś z wymagań w pkt. 4 OBOWIĄZKI UCZESTNIKA – CZEGO OD CIEBIE POTRZEBUJEMY nie może być podstawą do składania reklamacji.

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE SZKOLENIA

1.    Czas trwania Szkolenia może być różny w przypadku różnych tematów Szkoleń.

2.    Dokładny termin, czas trwania i przedział czasowy Szkolenia każdorazowo widnieją na stronie www Szkolenia na stronach www 4GROW. 

3.    Dokładne informacje przypominające o godzinie rozpoczęcia i zakończenia Szkolenia wysyłane są Uczestnikowi przed Szkoleniem mailowo – na adres e-mail Uczestnika podany w Formularzu.

4.    Grupa składa się maksymalnie z 10 osób - tworzymy małe grupy, by każdemu dać więcej przestrzeni do wypowiedzi, ćwiczeń oraz uwagi od trenera.

JAKIE PRZYZNAJEMY RABATY

1.    4GROW oferuje następujące rabaty:

 1. Rabat w wysokości 20% od Opłaty za 2-giego i kolejnego Uczestnika zarejestrowanego na tym samym Formularzu, na ten sam temat i termin szkolenia.
 2. Kod rabatowy, uprawniający do skorzystania z rabatu w wysokości 100 zł za kolejne Zgłoszenie tego samego Zgłaszającego na inny termin dowolnego szkolenia 
 3. First minute oraz Last minute w określonych terminach.
 4. Vouchery promocyjne, w określonych terminach

2.    Rabaty z punktu 1.1 i 1.3 nie łączą się za sobą oraz Vouchery przyznawane w działaniach promocyjnych 4GROW nie łączą z rabatami z punktu 1.1 i 1.3. Uczestnik może sumować vouchery promocyjne i wykorzystać jednorazowo maksymalnie kwotę w wysokości 200 zł netto.

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI

1.    Faktura przesyłana jest w formacie pdf (e-faktura) lub w przypadku prośby Zgłaszającego jest ona wysyłana listem poleconym (na adres firmowy podany w zgłoszeniu i nazwisko Zgłaszającego, jeśli w polu uwag nie zostaną podane inne dane do wysyłki faktury).

2.    Cena szkolenia obowiązuje z dnia Rejestracji, czyli potwierdzenia Zgłoszenia przez Zgłaszającego – prosimy mieć to na względzie szczególnie w przypadku promocji First/Last minute.

3.    Zgłaszający lub podmiot, który reprezentuje, jest zobowiązany do wniesienia Opłaty za Szkolenie w terminie wskazanym na fakturze VAT.

4.    Za dzień wniesienia Opłaty uznaje się dzień zaksięgowania środków na rachunku

bankowym 4GROW.

5.    Opłata powinna zostać uiszczona:

  1. przelewem na konto Organizatora; dane do przelewu:
   Mateusz Dąbrowski 4GROW, ul. Matarewicza 4e, 05-230 Ossów NIP: 125-111-51-49, numer rachunku: 39 1140 2004 0000 3702 7918 9083 lub
  2. za pośrednictwem portalu Przelewy24.pl

6.    Organizator informuje, że w Opłatach za szkolenia będzie stosował 23% stawkę VAT, chyba, że Zgłaszający umieści w polu Uwag w Zgłoszeniu deklarację, że Opłata jest finansowana w co najmniej 70% ze środków publicznych, wtedy Opłata jest zwolniona z VAT.

JAKICH ZMIAN MOŻESZ DOKONAĆ PO REJESTRACJI

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Istnieje możliwość zastąpienia Uczestnika inną osobą niż wskazana w Formularzu. Aby dokonać takiej zmiany, Zgłaszający zobowiązany jest powiadomić e-mailem o potrzebie takiej zmiany Organizatora (na adres: [email protected]) najpóźniej 60 minut przed rozpoczęciem pierwszego dnia Szkolenia. Ze względu na zawartość merytoryczną Szkolenia i wysokie standardy jakości kształcenia w 4GROW, zmiany takiej można dokonać tylko w odniesieniu do całego wymiaru czasowego Szkolenia (a nie jego wybranej części).
 3. Zgłaszający może też bez kosztowo wycofać swoją Rejestrację lub przenieść ją z jednego Szkolenia na inne Szkolenie l - poprzez przesłanie wiadomości mailowej informującej o rezygnacji ze Szkolenia na adres [email protected] :
  1. najpóźniej na 30 dni kalendarzowych przed planowanym terminem Szkolenia,
  2. najpóźniej na 30 dni kalendarzowych przed planowanym terminem Szkolenia i jednocześnie nie później niż 2 dni robocze od wysłania przez 4GROW wiadomości mailowej do Zgłaszającego i Uczestników z informacją o sprzedaniu wszystkich miejsc na Szkoleniu i w związku z tym – o kończącym się za 2 dni robocze etapie możliwych bezpłatnych zmian w Rejestracji.
 4. W przypadku wycofania Rejestracji zgodnie z powyższym pkt 2, Organizator zwróci Zgłaszającemu Opłatę wniesioną w ramach Rejestracji, na numer konta bankowego, z którego wniesiono Opłatę, w ciągu 10 dni roboczych.
 5. W przypadku, gdy Zgłaszający chce zgodnie z powyższym pkt 3 wycofać Rejestrację z jednego Szkolenia i jednocześnie przenieść ją na inne Szkolenie, zmiana taka wymaga dodatkowego potwierdzenia dostępności miejsc na wskazanym przez Zgłaszającego Szkoleniu. W przypadku dostępności miejsc, następuje bez kosztowa zmiana Rejestracji na nowe Szkolenie. W przypadku braku miejsc na wskazanym Szkoleniu lub braku odpowiadających Zgłaszającemu terminów innych Szkoleń, Zgłaszający może wycofać wcześniejszą rejestrację - nadal, przy założeniu zgodności z pkt 3. W przypadku różnicy pomiędzy Ceną nowego Szkolenia a wniesioną Opłatą, różnica zwracana jest Zamawiającemu - jeśli Opłata była wyższa niż Cena nowego Szkolenia lub do potwierdzenia Rejestracji na nowe Szkolenie wymagana jest dopłata różnicy pomiędzy wniesioną Opłatą a Ceną nowego Szkolenia. 
 6. Wycofanie przez Zgłaszającego Rejestracji lub przeniesienie Rejestracji na inne Szkolenie lub inny termin Szkolenia, bez zachowania 30-dniowego terminu wskazanego w pkt 3, oznacza brak zwrotu pełnej Opłaty.
 7. W sytuacji zmiany Rejestracji, opisanej w powyższym, pkt 6, Organizator może na prośbę Zgłaszającego zwrócić mu część Opłaty wniesionej za Rejestrację zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 8.
 8. Gdy informacja o zmianie wskazanej w pkt 6 wpłynie na adres mailowy Organizatora wskazany w pkt 3:
  1. w przedziale czasowym 29 - 15 dni kalendarzowych do dnia rozpoczęcia Szkolenia - Zgłaszający poniesie połowę Opłaty za Rejestrację Uczestników objętych zmianą. Dodatkowo Uczestnicy ci otrzymają możliwość udziału za połowę Ceny w innym, zaproponowanym przez 4GROW, terminie Szkolenia.
  2. w przedziale czasowym 14 dni i krócej przed planowanym terminem Szkolenia - Zgłaszający poniesie pełną Opłatę z tytułu Rejestracji Uczestników objętych zmianą. Dodatkowo Uczestnicy ci otrzymają możliwość udziału bezpłatnie w innym, zaproponowanym przez 4GROW, terminie Szkolenia.
  3. po 2 dniach od wysłania przez 4GROW maila do Zgłaszającego i Uczestników z informacją o zamknięciu etapu zmian w Rejestracji i o możliwości skorzystania z bezpłatnej rezygnacji/zmiany terminu w ciągu dwóch dni roboczych - Zgłaszający poniesie pełną Opłatę a tytułu Rejestracji Uczestników objętych zmianą. Uczestnicy ci otrzymają dodatkowo możliwość udziału bezpłatnie w innym, zaproponowanym przez 4GROW, terminie Szkolenia.
 9. Zawsze tylko jeden z punktów 8.1, 8.2 lub 8.3 ma zastosowanie. Proponowanie nowych terminów Szkolenia przez 4GROW odbywa się na dwa lub więcej dni przed Szkoleniem.
 10. W przypadku zapisu z 20% rabatem od Ceny 2-giego i kolejnego uczestnika z tej samej firmy, na ten sam temat i termin Szkolenia i późniejszego rozbicia Uczestników na kilka innych terminów Szkoleń będzie wiązało się ze zmianą wysokości rabatów i wyższą Ceną za uczestnika.
 11. Szkolenie może być prowadzone przez innego naszego trenera dedykowanego do danego tematu niż trener pierwotnie podany w kalendarzu/szczegółach organizacyjnych. W takiej sytuacji wszyscy uczestnicy zostaną poinformowani o tym fakcie, najpóźniej 3 dni przed Szkoleniem, za wyjątkiem sytuacji losowych, w wyniku których zmiana taka może nastąpić aż do dnia realizacji Szkolenia. 
 12. 4GROW jest zobowiązany do poinformowania o zmianach wymienionych w punkcie 11 za pomocą wiadomości e-mail lub telefonicznie.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Danych jest firma Mateusz Dąbrowski 4GROW z siedzibą w Ossowie przy ul. Matarewicza 4e, 05-230. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celach wskazanych powyżej. Bez Pani/Pana zgody dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.).
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania. Udzielenie zgody jest dobrowolne. Udzielona zgoda w każdym czasie może być odwołana. Cofnięcie zgody, żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych, powinny być skierowane na adres e-mail IOD:   [email protected]
Więcej informacji: Polityka prywatności 4GROW

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Organizator oświadcza, że wszelkie materiały udostępnione Uczestnikom podczas Szkolenia stanowią jego własność intelektualną i wszelkie ich powielanie, kopiowanie lub rozpowszechniane może się odbywać wyłącznie za jego pisemną zgodą.

REKLAMACJE

1.    Uczestnik może składać reklamacje dotyczące Szkolenia w ciągu 30 dni od daty jego realizacji.

2.    Wszelkie reklamacje Uczestnik zobowiązany jest przesłać e-mailem na adres [email protected].

3.    Organizator odpowie na reklamację w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania drogą mailową.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Prawa Cywilnego.

2.    W sprawach spornych Organizator zastrzega sobie prawo do występowania przed sądem właściwym dla Organizatora.

3.    Wszystkie zmiany w Regulaminie zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora (https://www.4grow.pl/regulamin).

4.    Wszelka korespondencja w sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem powinna być kierowana na adres [email protected]  lub do siedziby Organizatora.

 

Regulamin szkoleń otwartych stacjonarnych 4GROW

ORGANIZATOR

Mateusz Dąbrowski 4GROW ul. Matarewicza 4e,  05-230 Ossów NIP: 125-111-51-49, dalej zwany 4GROW

DEFINICJE

 1. Szkolenie – usługa realizowana przez 4GROW w wyznaczonym terminie i miejscu, wykorzystujące różnorodne formy rozwoju, m.in.: zadania, ćwiczenia, prezentacje, wykład, warsztat, dyskusja, gry, scenki, poszerzona o materiały szkoleniowe przekazywane Uczestnikom oraz o dodatkowe gratisy takie, jak: nielimitowany kontakt telefoniczny z trenerem, trening indywidualny przez rok po szkoleniu, materiały online w formie follow-up przez rok po szkoleniu. Warunkiem otrzymania materiałów jest wypełnienie ankiety poszkoleniowej i podanie adresu mailowego w opinii po szkoleniu.
 2. Uczestnik — podmiot dokonujący zgłoszenia udziału w szkoleniu od momentu wypełnienia formularza zgłoszeniowego, a następnie wniesienia opłaty za Szkolenie.
 3. Zgłaszający — przedstawiciel firmy, który z ramienia pracodawcy dokonuje zgłoszenia pracownika na Szkolenie i pośredniczy w całym procesie od zapisu do płatności.
 4. Formularz — formularz rezerwacji udostępniony przez 4GROW na stronie internetowej: https://4grow.pl/; w szczególnych wypadkach Organizator pozostawia sobie prawo do dostarczenia Formularza w innej formie.
 5. Rezerwacja — wypełniony Formularz
 6. Rejestracja — zakup usługi szkoleniowej
 7. Regulamin — niniejszy regulamin dotyczy szkoleń w firmie 4GROW realizowanego przez Organizatora.

JAK PRZEBIEGA REZERWACJA I REJESTRACJA

 1. Rezerwacja nie zobowiązuje Zgłaszającego do Rejestracji.
 2. Rezerwacji miejsc na Szkoleniu dokonuje się wypełniając Formularz na stronach 4grow.pl 
 3. W ciągu 2 dni Zgłaszający otrzyma od 4GROW mailem informację o potwierdzeniu lub niepotwierdzeniu Rezerwacji (np. z powodu braku miejsc).
 4. W przypadku potwierdzenia Rezerwacji przez 4GROW, Zgłaszający ma możliwość Rejestracji Uczestnika/ów na Szkolenie:
  1. Poprzez odpisanie na otrzymanego maila od 4GROW z załączoną Rezerwacją, wiadomością mailową o treści "Zapoznałam/em się z załącznikami, potwierdzam, że są zgodne z moją decyzją i akceptuję ich treści." i opłacenie faktury VAT za szkolenie lub
  2. poprzez przesłanie skanu podpisanej Rezerwacji w formacie doc. lub pdf. z załączonym Regulaminem 4GROW i opłacenie faktury VAT za szkolenie.
 5. Rejestracja jest równoznaczna z:
  1. zagwarantowaniem przez 4GROW terminów zawartych w Rezerwacji
  2. upoważnieniem 4GROW do wystawienia faktury VAT bez składania podpisu ze strony Zgłaszającego. Gwarancję miejsca na szkoleniu daje uiszczenie całej opłaty przed terminem szkolenia.
  3. akceptacją niniejszego Regulaminu przez Zgłaszającego i Uczestnika
 6. Jeśli Zgłaszający nie dokona Rejestracji w ciągu 2 dni od potwierdzenia Rezerwacji przez 4GROW lub w wyjątkowych sytuacjach - w ciągu innego terminu wyznaczonego przez 4GROW, Rezerwacja staje się nieważna.

OBOWIĄZKI 4GROW – CO OD NAS OTRZYMUJESZ

 1. Gratisy do szkolenia - Uczestnik otrzymuje do szkolenia dodatkowe usługi - gratis:
  1. Trening indywidualny - trwa od 60 do 180 min.Wymiar treningu uzależniony jest od wybranego tematu i długości trwania szkolenia. Termin należy umówić z trenerem w ciągu roku od szkolenia. Trening odbywa się w siedzibie 4GROW lub na prośbę Uczestnika przez Internet. Treningi odbywają się raz w miesiącu w wyznaczonym przez trenera dniu. Trening może wykorzystać Uczestnik Szkolenia w kontekście tematu Szkolenia.
  2. Nielimitowane wsparcie telefoniczne trenera – Uczestnik umawia się z trenerem na tyle rozmów ile potrzebuje. Termin rozmów oraz ich długość jest dopasowywana do kalendarza obu stron.
  3. Dodatkowe materiały – jeśli jest taka informacja na stronie danego szkolenia: follow-upy, utrwalające i/lub poszerzające wiedzę ze szkolenia, składają się na nie: studia przypadku, quizy, artykuły i złote myśli ze szkolenia. Warunkiem otrzymania materiałów jest wypełnienie ankiety poszkoleniowej i podanie adresu mailowego w opinii po szkoleniu.
 2. Gwarancja terminu oznacza, że Szkolenie dla zarejestrowanego uczestnika nie zostanie przełożone i odwołane przez 4GROW*.
 3. Trener zbada potrzeby uczestnika - skontaktuje się z Uczestnikiem do 2 dni po rejestracji, by poznać jego potrzeby i kontekst zawodowy, dzięki czemu będzie w stanie zaproponować optymalny program doskonalenia z uwzględnieniem treningu indywidualnego i kontaktu telefonicznego po szkoleniu. Jeśli potrzeby Uczestnika będą mogły być zrealizowane w pełniejszym stopniu na innym szkoleniu, trener doradzi zmianę tematu szkolenia.

* Gwarancja terminu nie ma zastosowania w sytuacji:

 • zdarzeń losowych niezależnych od 4GROW
 • nagłej choroby lub wypadku trenera uniemożliwiających mu prowadzenie szkolenia przy jednoczesnym braku możliwości zastąpienia go przez innego trenera 4GROW
 • gdy zarejestrowany uczestnik prowadzi działalność konkurencyjną w stosunku do firmy 4GROW i/lub istnieje uzasadnione ryzyko wykorzystania przez niego w celach szkoleniowych / doradczych: koncepcji, materiałów, ćwiczeń, scenariuszy, technik itp., których autorem jest 4GROW, otrzymanych podczas szkolenia.

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA – CZEGO OD CIEBIE POTRZEBUJEMY

 1. Aby otrzymać certyfikat ukończenia szkolenia, uczestnik powinien uczestniczyć w całym szkoleniu – w pełnym jego wymiarze godzinowym.
 2. Uczestnik dołoży starań aby odpowiedzieć na pytania trenera w ramach badania potrzeb przed Szkoleniem, dzięki czemu trener będzie mógł do nich odnieść się i zaproponować optymalny program doskonalenia kompetencji Uczestnika.
 3. Rejestracja Uczestnika jest jednoznaczna z jego oświadczeniem, że:
  Jest świadomy odpowiedzialności karnej z tytułu naruszenia przepisów ustawy o prawie autorskim (Dz. U. nr 80 poz. 904 z 2000 r. ze zmianami) i zobowiązuje się do przestrzegania tego prawa w odniesieniu do: materiałów, narzędzi, technik, ćwiczeń, koncepcji, scenariusza, narracji, zadań itp. przekazanych mu przez firmę 4GROW w ramach realizacji szkolenia, którego jest uczestnikiem.

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE SZKOLENIA

 1. Dzień szkoleniowy trwa 8 godzin, w których trakcie są: 1 przerwa na lunch (60 min) i 2 przerwy kawowe (15 min). Każdy dzień szkolenia rozpoczyna się o godzinie 9:00 i kończy o 17:00. Dokładne informacje o godzinie rozpoczęcia i zakończenia Szkolenia dostępne są na stronie www 4GROW oraz wysyłane Uczestnikowi przed Szkoleniem mailowo.
 2. Uczestnik zostanie mailowo poinformowany o miejscu realizacji Szkolenia.
 3. Obiady jemy zamawiane w restauracji, a podczas przerw do dyspozycji Uczestników są: kawa, herbata, napoje, przekąski.
 4. Grupa składa się maksymalnie z 10 osób - tworzymy małe grupy, by każdemu dać więcej przestrzeni do wypowiedzi, ćwiczeń oraz uwagi od trenera.

JAKIE PRZYZNAJEMY RABATY

 1. 4GROW oferuje następujące rabaty:
  1. Rabat w wysokości 20% od kosztu 2-giego i kolejnego uczestnika zgłoszonego na tym samym formularzu, na ten sam temat i termin szkolenia
  2. kod rabatowy, uprawniający do skorzystania z rabatu w wysokości 100 zł za kolejne Zgłoszenie tego samego Zgłaszającego na inny termin dowolnego szkolenia
  3. First minute oraz Last minute w określonych terminach
  4. Vouchery promocyjne, w określonych terminach.
 2. Rabaty z punktu 1.1 i 1.3 nie łączą się za sobą oraz Vouchery przyznawane w działaniach promocyjnych 4GROW nie łączą z rabatami z punktu 1.1 i 1.3. Uczestnik może sumować vouchery promocyjne i wykorzystać jednorazowo maksymalnie kwotę w wysokości 200 zł netto.

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI

 1. Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu,  przerwy kawowe, lunch (dwu daniowy),  materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, trening indywidualny (60, 90, 150 lub 180 min w zależności od wybranego szkolenia) roczny follow-up po szkoleniu, nielimitowany ilościowo kontakt tel. z trenerem.
 2. Cena szkolenia nie obejmuje: zakwaterowania, dojazdu na Szkolenie (możemy Państwu pomóc w formalnościach związanych z rezerwacją hotelu).
 3. Faktura przesyłana  jest w formacie pdf (e-faktura) lub w przypadku prośby Zgłaszającego jest ona wysyłana listem poleconym (na adres firmowy podany w zgłoszeniu i nazwisko Zgłaszającego, jeśli w polu uwag nie zostaną podane inne dane do wysyłki faktury).
 4. Cena szkolenia obowiązuje z dnia Rejestracji, czyli potwierdzenia Zgłoszenia przez Zgłaszającego – prosimy mieć to na względzie szczególnie w przypadku promocji First/Last minute.
 5. Zgłaszający lub podmiot, który reprezentuje, jest zobowiązany do wniesienia opłaty za Szkolenie w terminie wskazanym na fakturze VAT. Wyjątkiem są uczestnicy prywatni, osoby posługujące się mailem prywatnym oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązani do opłaty za Szkolenie najpóźniej 2 tygodnie przed terminem szkolenia.
 6. Za dzień wniesienia opłaty uznaje się dzień zaksięgowania środków na rachunku
  bankowym 4GROW.
 7. Opłata powinna zostać uiszczon:
  1. przelewem na konto Organizatora; dane do przelewu:
   Mateusz Dąbrowski 4GROW, ul. Matarewicza 4e, 05-230 Ossów NIP: 125-111-51-49, numer rachunku: 39 1140 2004 0000 3702 7918 9083 lub
  2. za pośrednictwem portalu Przelewy24.pl
 8. Organizator informuje, że w opłatach za szkolenia będzie stosował 23% stawkę VAT, chyba, że Zgłaszający umieści w polu Uwag w Zgłoszeniu deklarację, że opłata za Szkolenie jest finansowana w co najmniej 70% ze środków publicznych, wtedy opłata jest zwolniona z VAT.

JAK MOŻESZ ZMIENIAĆ ZGŁOSZENIE

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Istnieje możliwość zastąpienia  Uczestnika inną osobą niż wskazana w Zgłoszeniu. Uczestnik lub zgłaszający zobowiązany jest powiadomić e-mailem o tym fakcie  Organizatora (na adres: [email protected]) co najmniej do godziny 8:30 pierwszego dnia Szkolenia.
 3. Uczestnik lub zgłaszający może też bezkosztowo zmienić termin szkolenia lub zrezygnować z niego poprzez przesłanie na 30 dni przed planowanym terminem Szkolenia informacji o rezygnacji ze szkolenia na adres [email protected]
 4. Zmiana terminu szkolenia lub rezygnacja z uczestnictwa wiąże się z kosztami oraz możliwością zrekompensowania ich w sytuacji gdy informacja taka dociera:
  1. pomiędzy 30 a 14 dniem przed szkoleniem - Zgłaszający poniesie połowę kosztu Rejestracji Uczestników objętych zmianą a Uczestnicy ci otrzymają możliwość udziału za połowę ceny w innym, zaproponowanym przez 4GROW, terminie szkolenia.
  2. na 14 dni i krócej przed planowanym terminem szkolenia - Zgłaszający poniesie pełen koszt Rejestracji Uczestników objętych zmianą a Uczestnicy ci otrzymają możliwość udziału bezpłatnie w innym, zaproponowanym przez 4GROW, terminie szkolenia.
  3. po 2 dniach od wysłania przez 4GROW maila do Zgłaszającego i Uczestników z informacją o zamknięciu etapu zmian w zapisach i o możliwości skorzystania z bezpłatnej rezygnacji/zmiany terminu w ciągu dwóch dni - Zgłaszający poniesie pełen koszt Rejestracji Uczestników objętych zmianą a Uczestnicy ci otrzymają możliwość udziału bezpłatnie w innym, zaproponowanym przez 4GROW, terminie szkolenia.

Zawsze tylko jeden z punktów 3.1, 3.2 lub 3.3 ma zastosowanie. Proponowanie terminów przez 4GROW odbywa się na dwa  lub więcej dni przed Szkoleniem.

 1. W przypadku zapisu z 20% rabatem od kosztu 2-giego i kolejnego uczestnika z tej samej firmy, na ten sam temat i termin szkolenia i późniejszego rozbicia uczestników na kilka innych terminów szkoleń będzie wiązało się ze zmianą wysokości rabatów i wyższą ceną za uczestnika.
 2. Może się zdarzyć, że Szkolenie będzie prowadzone przez innego naszego trenera dedykowanego do danego tematu, niż tego pierwotnie podanego w kalendarzu/szczegółach organizacyjnych, wówczas wszyscy uczestnicy zostaną poinformowani o tym fakcie, najpóźniej 3 dni przed Szkoleniem.
 3. W szczególnych przypadkach 4GROW zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca Szkolenia, o czym poinformuje Uczestników minimum dzień wcześniej.
 4. 4GROW jest zobowiązany do poinformowania o zmianach wymienionych w punkcie 5 i 6 za pomocą wiadomości e-mail lub telefonicznie.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Danych jest firma Mateusz Dąbrowski 4GROW z siedzibą w Ossowie przy ul. Matarewicza 4e, 05-230. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celach wskazanych powyżej. Bez Pani/Pana zgody dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.).
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania. Udzielenie zgody jest dobrowolne. Udzielona zgoda w każdym czasie może być odwołana. Cofnięcie zgody, żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych, powinny być skierowane na adres e-mail IOD: [email protected].
Więcej informacji: Polityka prywatności 4GROW

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Organizator oświadcza, że wszelkie materiały udostępnione Uczestnikom podczas Szkolenia stanowią jego własność intelektualną i wszelkie ich kopiowanie lub rozpowszechniane może się odbywać wyłącznie za jego pisemną zgodą.

REKLAMACJE

 1. Uczestnik może składać reklamacje dotyczące Szkolenia w ciągu 30 dni od daty jego realizacji.
 2. Wszelkie reklamacje Uczestnik zobowiązany jest przesłać e-mailem na adres [email protected] .
 3. Organizator odpowie na reklamację w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania drogą mailową.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Prawa Cywilnego.
 2. W sprawach spornych Organizator zastrzega sobie prawo do występowania przed sądem właściwym dla Organizatora.
 3. Wszystkie zmiany w Regulaminie zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora (https://www.4grow.pl/regulamin).
 4. Wszelka korespondencja powinna być kierowana na adres [email protected] lub do siedziby Organizatora.