Regulamin szkoleń otwartych

ORGANIZATOR

Mateusz Dąbrowski 4GROW ul. Matarewicza 4e,  05-230 Ossów NIP: 125-111-51-49, dalej zwany 4GROW

DEFINICJE

 1. Szkolenie – usługa realizowana przez 4GROW w wyznaczonym terminie i miejscu, wykorzystujące różnorodne formy rozwoju, m.in.: zadania, ćwiczenia, prezentacje, wykład, warsztat, dyskusja, gry, scenki, poszerzona o materiały szkoleniowe przekazywane Uczestnikom oraz o dodatkowe gratisy takie, jak: nielimitowany kontakt telefoniczny z trenerem, trening indywidualny przez rok po szkoleniu, materiały online w formie follow-up przez rok po szkoleniu.
 2. Uczestnik — podmiot dokonujący zgłoszenia udziału w szkoleniu od momentu wypełnienia formularza zgłoszeniowego, a następnie wniesienia opłaty za Szkolenie.
 3. Zgłaszający — przedstawiciel firmy, który z ramienia pracodawcy dokonuje zgłoszenia pracownika na Szkolenie i pośredniczy w całym procesie od zapisu do płatności.
 4. Formularz — formularz rezerwacji udostępniony przez 4GROW na stronie internetowej: https://4grow.pl/; w szczególnych wypadkach Organizator pozostawia sobie prawo do dostarczenia Formularza w innej formie.
 5. Rezerwacja — wypełniony Formularz
 6. Rejestracja — zakup usługi szkoleniowej
 7. Regulamin — niniejszy regulamin dotyczy szkoleń w firmie 4GROW realizowanego przez Organizatora.

JAK PRZEBIEGA REZERWACJA I REJESTRACJA

 1. Rezerwacja nie zobowiązuje Zgłaszającego do Rejestracji.
 2. Rezerwacji miejsc na Szkoleniu dokonuje się wypełniając Formularz na stronach 4grow.pl lub przesyłając do 4GROW wypełnione Formularze doc./pdf. pobrane ze stron 4grow.pl.
 3. W ciągu 2 dni Zgłaszający otrzyma od 4GROW mailem informację o potwierdzeniu lub niepotwierdzeniu Rezerwacji (np. z powodu braku miejsc).
 4. W przypadku potwierdzenia Rezerwacji przez 4GROW, Zgłaszający ma możliwość Rejestracji Uczestnika/ów na Szkolenie:
  1. Poprzez odpisanie na otrzymanego maila od 4GROW z załączoną Rezerwacją, wiadomością mailową o treści „Akceptuję treść maila i załączniki” lub
  2. poprzez przesłanie skanu podpisanej Rezerwacji w formacie doc. lub pdf. z załączonym Regulaminem 4GROW.
 5. Rejestracja jest równoznaczna z:
  1. zagwarantowaniem przez 4GROW terminów zawartych w Rezerwacji
  2. upoważnieniem 4GROW do wystawienia faktury VAT bez składania podpisu ze strony Zgłaszającego
  3. akceptacją niniejszego Regulaminu przez Zgłaszającego i Uczestnika
 6. Jeśli Zgłaszający nie dokona Rejestracji w ciągu 2 dni od potwierdzenia Rezerwacji przez 4GROW lub w wyjątkowych sytuacjach - w ciągu innego terminu wyznaczonego przez 4GROW, Rezerwacja staje się nieważna.

 

OBOWIĄZKI 4GROW – CO OD NAS OTRZYMUJESZ

 1. Gratisy do szkolenia - Uczestnik otrzymuje do szkolenia dodatkowe usługi - gratis:
  1. Trening indywidualny - trwa 60 min dla szkolenia 1-dniowego, 90 minut dla 2-dniowego i 150 minut dla 3-dniowego. Termin należy umówić z trenerem w ciągu roku od szkolenia. Trening odbywa się w siedzibie 4GROW lub na prośbę Uczestnika przez Skype. Treningi odbywają się raz w miesiącu w wyznaczonym przez trenera dniu. Trening może wykorzystać Uczestnik Szkolenia w kontekście tematu Szkolenia.
  2. Nielimitowane wsparcie telefoniczne trenera – Uczestnik umawia się z trenerem na tyle rozmów ile potrzebuje. Termin rozmów oraz ich długość jest dopasowywana do kalendarza obu stron.
  3. Dodatkowe materiały – jeśli jest taka informacja na stronie danego szkolenia: follow-upy, utrwalające i/lub poszerzające wiedzę ze szkolenia, składają się na nie: studia przypadku, quizy, artykuły i złote myśli ze szkolenia.
 2. Gwarancja terminu oznacza, że Szkolenie dla zarejestrowanego uczestnika nie zostanie przełożone i odwołane przez 4GROW*.
 3. Trener zbada potrzeby uczestnika - skontaktuje się z Uczestnikiem do 2 dni po rejestracji, by poznać jego potrzeby i kontekst zawodowy, dzięki czemu będzie w stanie zaproponować optymalny program doskonalenia z uwzględnieniem treningu indywidualnego i kontaktu telefonicznego po szkoleniu. Jeśli potrzeby Uczestnika będą mogły być zrealizowane w pełniejszym stopniu na innym szkoleniu, trener doradzi zmianę tematu szkolenia.

* Gwarancja terminu nie ma zastosowania w sytuacji:

 • zdarzeń losowych niezależnych od 4GROW
 • nagłej choroby lub wypadku trenera uniemożliwiających mu prowadzenie szkolenia przy jednoczesnym braku możliwości zastąpienia go przez innego trenera 4GROW
 • gdy zarejestrowany uczestnik prowadzi działalność konkurencyjną w stosunku do firmy 4GROW i/lub istnieje uzasadnione ryzyko wykorzystania przez niego w celach szkoleniowych / doradczych: koncepcji, materiałów, ćwiczeń, scenariuszy, technik itp., których autorem jest 4GROW, otrzymanych podczas szkolenia.

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA – CZEGO OD CIEBIE POTRZEBUJEMY

 1. Aby otrzymać certyfikat ukończenia szkolenia, uczestnik powinien uczestniczyć w całym szkoleniu – w pełnym jego wymiarze godzinowym.
 2. Uczestnik dołoży starań aby odpowiedzieć na pytania trenera w ramach badanie potrzeb przed Szkoleniem, dzięki czemu trener będzie mógł do nich odnieść się i zaproponować optymalny program doskonalenia kompetencji Uczestnika.
 3. Rejestracja Uczestnika jest jednoznaczna z jego oświadczeniem, że:
  Jest świadomy odpowiedzialności karnej z tytułu naruszenia przepisów ustawy o prawie autorskim (Dz. U. nr 80 poz. 904 z 2000 r. ze zmianami) i zobowiązuje się do przestrzegania tego prawa w odniesieniu do: materiałów, narzędzi, technik, ćwiczeń, koncepcji, scenariusza, narracji, zadań itp. przekazanych mu przez firmę 4GROW w ramach realizacji szkolenia, którego jest uczestnikiem.

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE SZKOLENIA

 1. Dzień szkoleniowy trwa 8 godzin, w których trakcie są: 1 przerwa na lunch (60 min) i 2 przerwy kawowe (15 min). Każdy dzień szkolenia rozpoczyna się o godzinie 9:00 i kończy o 17:00. Dokładne informacje o godzinie rozpoczęcia i zakończenia Szkolenia dostępne są na stronie www 4GROW oraz wysyłane Uczestnikowi przed Szkoleniem mailowo.
 2. Uczestnik zostanie mailowo poinformowany o miejscu realizacji Szkolenia.
 3. Obiady jemy w restauracji, a podczas przerw do dyspozycji Uczestników są: kawa, herbata, naturalne soki, owoce, deska serów z orzechami i suszonymi owocami oraz czekoladowe i kruche ciastka.
 4. Grupa składa się maksymalnie z 10 osób - tworzymy małe grupy, by każdemu dać więcej przestrzeni do wypowiedzi, ćwiczeń oraz uwagi od trenera.
 5. Jeżeli Szkolenie jest prowadzone w postaci treningu indywidualnego, odbywa się w Sali /  warszawskim biurze 4GROW.

JAKIE PRZYZNAJEMY RABATY

 1. 4GROW oferuje następujące rabaty:
  1. Rabat w wysokości 20% od kosztu 2-giego i kolejnego uczestnika od tego samego zgłaszającego, na ten sam temat i termin szkolenia
  2. kod rabatowy, uprawniający do skorzystania z rabatu w wysokości 100 zł za kolejne Zgłoszenie tego samego Zgłaszającego na inny termin dowolnego szkolenia
  3. First minute oraz Last minute w określonych terminach.
 2. Rabaty z punktu 1.1 i 1.2 nie łączą się za sobą oraz Vouchery przyznawane w działaniach promocyjnych 4GROW nie łączą z rabatami z punktu 1.1 i 1.2. Uczestnik może sumować vouchery i wykorzystać jednorazowo maksymalnie kwotę w wysokości 200 zł netto.

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI

 1. Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu,  przerwy kawowe, lunch (dwu daniowy z deserem),  materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, trening indywidualny (60, 90 lub 150 min w zależności od wybranego szkolenia) roczny follow-up po szkoleniu, nielimitowany ilościowo kontakt tel. z trenerem.
 2. Cena szkolenia nie obejmuje: zakwaterowania, dojazdu na Szkolenie (możemy Państwu pomóc w formalnościach związanych z rezerwacją hotelu).
 3. Faktura przesyłana  jest w formacie pdf (e-faktura) lub w przypadku prośby Zgłaszającego jest ona wysyłana listem poleconym (na adres firmowy podany w zgłoszeniu i nazwisko Zgłaszającego, jeśli w polu uwag nie zostaną podane inne dane do wysyłki faktury).
 4. Cena szkolenia obowiązuje z dnia Rejestracji, czyli potwierdzenia Zgłoszenia przez Zgłaszającego – prosimy mieć to na względzie szczególnie w przypadku promocji First/Last minute.
 5. Zgłaszający lub podmiot, który reprezentuje, jest zobowiązany do wniesienia opłaty za Szkolenie w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury. Wyjątkiem są uczestnicy prywatni, osoby posługujące się mailem prywatnym oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązani do opłaty za Szkolenie najpóźniej 2 tygodnie przed terminem szkolenia.
 6. Za dzień wniesienia opłaty uznaje się dzień zaksięgowania środków na rachunku
  bankowym 4GROW.
 7. Opłata powinna zostać uiszczona przelewem na konto Organizatora; dane do przelewu:
  Mateusz Dąbrowski 4GROW, ul. Matarewicza 4e, 05-230 Ossów NIP: 125-111-51-49, numer rachunku: 39 1140 2004 0000 3702 7918 9083
 8. Organizator informuje, że w opłatach za szkolenia będzie stosował 23% stawkę VAT, chyba, że Zgłaszający umieści w polu Uwag w Zgłoszeniu deklarację, że opłata za Szkolenie jest finansowana w co najmniej 70% ze środków publicznych, wtedy opłata jest zwolniona z VAT.
 9. Istnieje możliwość wykupienia vouchera na Szkolenie - Wykorzystaj budżet szkoleniowy w dogodnym momencie!
  Kup voucher i w dogodnym dla siebie momencie, zdecyduj, na jakie Szkolenie i w jakim terminie wykorzystasz te środki. Zwracamy niewykorzystane środki.

JAK MOŻESZ ZMIENIAĆ ZGŁOSZENIE

 1. Istnieje możliwość zastąpienia  Uczestnika inną osobą niż wskazana w Zgłoszeniu. Uczestnik lub zgłaszający zobowiązany jest powiadomić e-mailem o tym fakcie  Organizatora (na adres: [email protected]) co najmniej do godziny 8:30 pierwszego dnia Szkolenia.
 2. Uczestnik lub zgłaszający może też bezkosztowo zmienić termin szkolenia lub zrezygnować z niego poprzez przesłanie na 30 dni przed planowanym terminem Szkolenia informacji o rezygnacji ze szkolenia na adres  [email protected]
 3. Zmiana terminu szkolenia lub rezygnacja z uczestnictwa wiąże się z kosztami oraz możliwością zrekompensowania ich w sytuacji gdy informacja taka dociera:
  1. pomiędzy 30 a 14 dniem od szkolenia - Zgłaszający poniesie połowę kosztu Rejestracji Uczestników objętych zmianą a Uczestnicy ci otrzymają możliwość udziału za połowę ceny w innym, zaproponowanym przez 4GROW, terminie szkolenia.
  2. na 14 dni i krócej przed planowanym terminem szkolenia - Zgłaszający poniesie pełen koszt Rejestracji Uczestników objętych zmianą a Uczestnicy ci otrzymają możliwość udziału bezpłatnie w innym, zaproponowanym przez 4GROW, terminie szkolenia.
  3. po 2 dniach od wysłania przez 4GROW maila do Zgłaszającego i Uczestników z informacją o zamknięciu etapu zmian w zapisach i o możliwości skorzystania z bezpłatnej rezygnacji/zmiany terminu w ciągu dwóch dni - Zgłaszający poniesie pełen koszt Rejestracji Uczestników objętych zmianą a Uczestnicy ci otrzymają możliwość udziału bezpłatnie w innym, zaproponowanym przez 4GROW, terminie szkolenia.

Zawsze tylko jeden z punktów 3.1, 3.2 lub 3.3 ma zastosowanie. Proponowanie terminów przez 4GROW odbywa się na dwa  lub więcej dni przed Szkoleniem.

 1. W przypadku zapisu z 20% rabatem od kosztu 2-giego i kolejnego uczestnika z tej samej firmy, na ten sam temat i termin szkolenia i późniejszego rozbicia uczestników na kilka innych terminów szkoleń będzie wiązało się ze zmianą wysokości rabatów i wyższą ceną za uczestnika.
 2. Może się zdarzyć, że Szkolenie będzie prowadzone przez innego naszego trenera dedykowanego do danego tematu, niż tego pierwotnie podanego w kalendarzu/szczegółach organizacyjnych, wówczas wszyscy uczestnicy zostaną poinformowani o tym fakcie, najpóźniej 3 dni przed Szkoleniem.
 3. W szczególnych przypadkach 4GROW zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca Szkolenia, o czym poinformuje Uczestników minimum dzień wcześniej.
 4. 4GROW jest zobowiązany do poinformowania o zmianach wymienionych w punkcie 5 i 6 za pomocą wiadomości e-mail lub telefonicznie.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Danych jest firma Mateusz Dąbrowski 4GROW z siedzibą w Ossowie przy ul. Matarewicza 4e, 05-230. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celach wskazanych powyżej. Bez Pani/Pana zgody dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.).
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania. Udzielenie zgody jest dobrowolne. Udzielona zgoda w każdym czasie może być odwołana. Cofnięcie zgody, żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych, powinny być skierowane na adres e-mail IOD:  [email protected]
Więcej informacji: Polityka prywatności 4GROW

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Organizator oświadcza, że wszelkie materiały udostępnione Uczestnikom podczas Szkolenia stanowią jego własność intelektualną i wszelkie ich kopiowanie lub rozpowszechniane może się odbywać wyłącznie za jego pisemną zgodą.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Danych jest firma Mateusz Dąbrowski 4GROW z siedzibą w Ossowie przy ul. Matarewicza 4e, 05-230. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celach wskazanych powyżej. Bez Pani/Pana zgody dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.).
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania. Udzielenie zgody jest dobrowolne. Udzielona zgoda w każdym czasie może być odwołana. Cofnięcie zgody, żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych, powinny być skierowane na adres e-mail IOD: [email protected].
Więcej informacji: Polityka prywatności 4GROW

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Organizator oświadcza, że wszelkie materiały udostępnione Uczestnikom podczas Szkolenia stanowią jego własność intelektualną i wszelkie ich kopiowanie lub rozpowszechniane może się odbywać wyłącznie za jego pisemną zgodą.

REKLAMACJE

 1. Uczestnik może składać reklamacje dotyczące Szkolenia w ciągu 30 dni od daty jego realizacji.
 2. Wszelkie reklamacje Uczestnik zobowiązany jest przesłać e-mailem na adres [email protected] .
 3. Organizator odpowie na reklamację w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania drogą mailową.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Prawa Cywilnego.
 2. W sprawach spornych Organizator zastrzega sobie prawo do występowania przed sądem właściwym dla Organizatora.
 3. Wszystkie zmiany w Regulaminie zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora (https://www.4grow.pl/regulamin).
 4. Wszelka korespondencja powinna być kierowana na adres [email protected] lub do siedziby Organizatora.