Standard Kompetencji Trenera 4GROW™

Standard Kompetencji Trenera 4GROW™ określa zobowiązania Trenerów 4GROW - kadry trenerskiej firmy 4GROW, absolwentów Szkoły Trenerskiej 4GROW oraz kursów doskonalących kompetencje trenerskie certyfikowanych przez firmę 4GROW. Standard opisuje wiedzę, umiejętności i postawy wymagane od Trenerów 4GROW a także zasady dotyczące realizowania przez nich usług szkoleniowych na najwyższym poziomie jakości i etyki zawodowej.

1. Trenerskie przygotowanie do realizacji szkoleń

 • Trener 4GROW zawsze ustala ze swoim Klientem (Zamawiającym oraz Uczestnikiem szkolenia) jasne, partnerskie i zgodne z podejściem win-win, zasady współpracy.
 •  Trener 4GROW dotrzymuje i przestrzega postanowień zarówno kontraktu pisemnego, jak i ustnego pomiędzy nim, Uczestnikiem, Zamawiającym usługę szkoleniową oraz własnym Zlecającym / Pracodawcą (jeśli taki występuje we współpracy).
 • Trener 4GROW zawsze podejmuje działania służące dobru i rozwojowi Uczestników jego szkoleń.
 • Trener 4GROW podejmuje się realizacji tylko takich usług rozwojowych, w których efektywność wierzy zgodnie z jego wiedzą i doświadczeniem oraz do których realizacji posiada odpowiednie kompetencje i uprawnienia.
 • Trener 4GROW przedstawia Klientom swoją wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje zawodowe zgodnie z prawdą.
 • Trener 4GROW bada przed każdym szkoleniem „zamkniętym” cele i potrzeby rozwojowe Zamawiającego i Uczestników, które mają być zrealizowane poprzez konkretne szkolenie. Metoda badania takich celów i potrzeb dobierana jest każdorazowo do specyfiki i kontekstu biznesowego Klienta – może się ono odbywać np. poprzez rozmowy bezpośrednie z Zamawiającym i Uczestnikami, poprzez rozmowy telefoniczne, formularze elektroniczne lub kontakt mailowy.
 • Trener 4GROW zawsze dopasowuje zakres, program i przebieg szkoleń „zamkniętych” do celów biznesowych zamawiającego oraz do celów biznesowych i potrzeb rozwojowych Uczestników. Trener 4GROW, na podstawie badania potrzeb rozwojowych Uczestników, ustala wspólnie z Zamawiającym cele działań rozwojowych – na konkretnych poziomach, np. – przyrostu wiedzy, umiejętności, zmiany postaw, przekonań, zachowań. Cele rozwojowe mogą dotyczyć jednostek lub całych zespołów.  
 • Trener 4GROW nie podejmuje się prowadzenia szkolenia „zamkniętego” gdy uzna, że szkolenie nie jest odpowiednim narzędziem rozwojowym do osiągnięcia zakładanych przez Klienta (Zamawiającego lub Uczestnika) efektów. W takiej sytuacji Trener 4GROW rekomenduje Klientowi skorzystanie z innego rodzaju działań rozwojowych lub usług.
 • Trener 4GROW nie podejmuje się prowadzenia szkolenia „zamkniętego” w szczególności wtedy, gdy Uczestnicy (lub Uczestnik):
  • nie znają, nie rozumieją lub nie akceptują zakładanych celów szkolenia, jego zakresu lub programu;
  • mają potrzeby rozwojowe niespójne z celami szkolenia, jego zakresem lub programem.
 • Trener 4GROW bada również potrzeby rozwojowe i poznaje cele, które chcą zrealizować uczestnicy szkoleń „otwartych”, przed realizacją tych szkoleń. Jeśli w wyniku takiego badania, Trener uzyska od Uczestnika informacje, z których będzie wynikało, że konkretne szkolenie (lub w ogóle szkolenie) nie jest odpowiednie do zrealizowania celów i potrzeb Uczestnika, Trener 4GROW odradzi Uczestnikowi udział w takim szkoleniu. W takiej sytuacji Trener 4GROW zadba o znalezienie innego rozwiązania dla Uczestnika, w taki sposób, aby nie był on w żaden sposób stratny (w tym finansowo), np. zaproponuje innego rodzaju szkolenie, rekomenduje inną usługę. Jeśli Uczestnik poniósł koszt związany z zapisem na takie szkolenie, Trener 4GROW w razie braku odpowiedniej usługi w zakresie jego kompetencji,  zwróci uczestnikowi poniesiony z jego strony wkład finansowy przed odradzonym mu szkoleniem.
 • Trener 4GROW przed realizacją każdego szkolenia przygotowuje się odpowiednio do tego – pod kątem własnego warsztatu trenerskiego, programu i scenariusza szkolenia, wiedzy na temat celów i potrzeb Klientów, technik, materiałów i narzędzi, z których będzie korzystał podczas szkolenia oraz aktualnych badań, wiedzy i odkryć z dziedziny, której dotyczy jego szkolenia. Tym samym Trener 4GROW zawsze zapewnia sobie z odpowiednim wyprzedzeniem, czas potrzebny na takie przygotowanie do szkolenia, aby zagwarantować Klientowi najwyższą jego jakość i wyjątkowość.
 • Trener 4GROW każdorazowo uzgadnia z Zamawiającym szkolenie „zamknięte”, w odniesieniu do ustalonych jego celów, zakresu i programu – metodę i zasady ewaluacji jakości szkolenia oraz wzmocnienia jego długofalowych efektów.

2. Realizacja usługi szkoleniowej

 • Trener 4GROW dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wyjątkowość i najwyższy poziom przekazywanej wiedzy, przebiegu szkolenia i własnego warsztatu trenerskiego.
 • Trener 4GROW, prowadząc szkolenia, zapewnia różnorodność form i metod pracy oraz takie ich zaprojektowanie, aby gwarantowały Uczestnikom największą efektywność szkolenia.
 • Trener 4GROW zapewnia przyjęcie tylko takiej liczby Uczestników do grupy szkoleniowej oraz zaprojektowanie takiego przebiegu szkolenia, że zagwarantowane będą:
  • dopasowanie wykorzystywanych przykładów do specyfiki zawodowej (i lub życiowej) uczestników oraz do specyfiki branży i sytuacji biznesowej Zamawiającego;
  • warsztatowa formuła - liczne interakcje Uczestników z Trenerem i Uczestników pomiędzy sobą;
  • różnorodne i wysoko angażujące aktywność Uczestników formy zadań, ćwiczeń, eksperymentów, scenek itp.;
  • wystarczający czas dla każdego z Uczestników na jego indywidualny udział w dyskusjach i zadaniach na forum;
  • elementy zaskakujące, niestandardowe w programie – wyzwalające różnorodne emocje Uczestników i wzmacniające tym samym efektywność szkolenia;
  • zadania nie tylko zwiększające wiedzę i umiejętności Uczestników, ale także prowokujące ich do nowych odkryć, wniosków, do weryfikacji lub zmiany ich postaw i przekonań.
 • Trener 4GROW zapewnia uczestnikom swoich szkoleń:
  • dbałość o odpowiedni do celów, programu i przebiegu szkolenia, standard sali szkoleniowej oraz cateringu dla Uczestników;
  • możliwość bezpośredniego z nim kontaktu ze strony Uczestników, po zakończeniu realizacji szkolenia – w celu utrwalenia lub pogłębienia wiedzy;
  • odpowiedzi drogą telefoniczną lub mailową na wszelkie pytania Uczestników, po zakończeniu realizacji szkolenia.
 • Trener 4GROW tworzy, projektuje, dobiera i przekazuje Uczestnikom w czasie szkolenia różnorodne, praktyczne metody, modele, techniki i narzędzia, które będą oni mogli wykorzystywać po szkoleniu, gwarantując im tym samym długofalową efektywność szkolenia.
 • Trener 4GROW prowadząc szkolenia szanuje wkład i pracę innych osób oraz firm i przestrzega praw autorskich, praw do ochrony własności intelektualnej, znaków handlowych i patentów.

3. Ewaluacja i doskonalenie szkoleń

 • Trener 4GROW zawsze weryfikuje i analizuje efektywność prowadzonych przez niego szkoleń, uwzględniając:
  • zgodność ich przebiegu z programem i Standardem Kompetencji Trenera 4GROW;
  • ocenę i satysfakcję Uczestników
  • ich efektywność w odniesieniu do innych kryteriów ustalonych z Klientem.
 • Metody zbierania opinii i ocen oraz ich zakres i kryteria ze strony Klientów szkoleń „zamkniętych” ustalane są z nimi każdorazowo przez Trenera 4GROW.
 • Niezależnie od dodatkowych ustaleń z Klientami, Trener 4GROW zawsze bada satysfakcję Uczestników, bezpośrednio po szkoleniu, poprzez wypełnianą przez nich dobrowolnie i anonimowo ankietę. W ankiecie takiej, Uczestnicy mają co najmniej możliwość podzielenia się dowolną opinią na temat szkolenia i Trenera oraz oceniają na konkretnej skali swoją satysfakcję ze szkolenia, kompetencje i sposób prowadzenia Trenera oraz możliwość i motywację do wykorzystania wiedzy ze szkolenia w praktyce.
 • Trener 4GROW przynajmniej raz w roku poddaje się tzw. superwizji, która polega na tym, że w prowadzonym przez niego szkoleniu (w całościowym wymiarze czasowym) bierze udział drugi Trener 4GROW, który pełni rolę bezstronnego obserwatora. Superwizor przekazuje Trenerowi poddającemu się superwizji swoje informacje zwrotne (spostrzeżenia i wskazówki rozwojowe) na temat przebiegu szkolenia oraz jego zgodności ze Standardem Kompetencji Trenera 4GROW.
 • Trener 4GROW zawsze wyciąga wnioski z oceny własnej prowadzonych szkoleń oraz z ocen i informacji zwrotnych uzyskanych od Klientów (Uczestników i Zamawiających) oraz superwisorów.
 • Trener 4GROW przekazuje swoim Klientom tylko rzetelne, sprawdzone i prawdziwe informacje na temat przebiegu oraz ewaluacji prowadzonych przez niego szkoleń.
 • Trener 4GROW, na podstawie własnych obserwacji  oraz uzyskanych informacji zwrotnych, ocen i wyników ewaluacji, proponuje swoim Klientom dalsze działania wspierające realizację ich celów (rozwojowych, biznesowych).
 • Trener 4GROW stale wprowadza udoskonalenia w swoim warsztacie trenerskim, modelach, narzędziach, technikach oraz w przebiegu i programach swoich szkoleń.

4. Relacje z Klientami - Zamawiającymi oraz Uczestnikami szkoleń

 • Trener 4GROW szanuje swoich Klientów niezależnie od ich osobistych wartości, przekonań, wyznania, pochodzenia, wieku, stanowiska, orientacji seksualnej i wszystkich innych czynników mogących stanowić różnice indywidualne.
 • Trener 4GROW każdorazowo ustala z Klientem zasady dotyczące poufności informacji związanych z Klientem oraz z realizacją szkolenia i zawsze ich przestrzega. W przypadku braku takich ustaleń w jakimkolwiek temacie dotyczącym współpracy, Trenera 4GROW obowiązuje zasada poufności.
 • Trenera 4GROW obowiązuje pełna poufność dotycząca udziału konkretnych Uczestników w jego szkoleniach. Informacje o przebiegu udziału w szkoleniu konkretnego Uczestnika, który został zgłoszony przez Zamawiającego, mogą zostać przekazane przez Trenera 4GROW Zamawiającemu, wyłącznie w zakresie wcześniej uzgodnionym z Uczestnikiem.
 • Przed realizacją usługi, informuje Zamawiającego o zakresie informacji dotyczących przebiegu konkretnego szkolenia, które będzie mógł mu przekazać a których nie będzie mógł przekazać ze względu na dobro Uczestników szkolenia.
 • Trener 4GROW podejmuje wszelkie starania, aby uniknąć konfliktu interesów pomiędzy różnymi stronami współpracy (Trenerem, Zamawiającym, Uczestnikiem, Uczestnikami). W przypadku pojawienia się takiego konfliktu interesów lub ryzyka, że tokowy wystąpi,  Trener 4GROW informuje o tym wszystkie strony współpracy i wspólnie z nimi ustala taki sposób postępowania, który będzie najbardziej korzystny dla Zamawiającego i Uczestników.
 • Trener 4GROW, który wykorzystuje w swoim warsztacie narzędzia i techniki prowokatywne, zawsze uprzedza o tym swoich Klientów wcześniej i uzyskuje na to ich zgodę.
 • Trener 4GROW, wszystkie techniki, narzędzia i interwencje trenerskie wykorzystywane podczas szkolenia, stosuje świadomie, z dbałością o dobro Uczestników szkolenia i z poszanowaniem ich godności.
 • Trener 4GROW dba o pozytywne doświadczenia swoich Klientów i zawsze komunikuje się z nimi otwarcie, z szacunkiem dla nich i ich interesów. Szczególnie w nieprzewidzianych, trudnych sytuacjach, zarówno Zamawiający, jak i Uczestnicy szkolenia, zawsze mogą liczyć na szczerą i konstruktywną komunikację z nimi ze strony Trenera 4GROW.

5. Kompetencje Trenera 4GROW

 • Trener 4GROW posiada praktyczne doświadczenie biznesowe oraz wiedzę psychologiczną i potrafi te dwa obszary łączyć w prowadzonych szkoleniach. Dzieli się tym samym własną wiedzą i doświadczeniami, wykorzystując z korzyścią dla Uczestników, procesy i mechanizmy psychologiczne wpływające na ich proces edukacji i rozwoju.
 • Trener 4GROW posiada wysoki poziom następujących kompetencji (wiedza, postawa i umiejętność praktycznego wykorzystania):
  • prowadzenie pogłębionych wywiadów z Klientami, badanie ich potrzeb, oczekiwań i celów;
  • ustalanie z Klientami celu i zakresu szkoleń;
  • rekomendowanie Klientom najlepszych dla nich rozwiązań i rodzajów usług rozwojowych;
  • projektowanie szkoleń zgodnie z konkretnymi celami biznesowymi / rozwojowymi;
  • projektowanie i opracowywanie wyjątkowych merytorycznie i atrakcyjnych graficznie materiałów szkoleniowych i poszkoleniowych;
  • prowadzenie atrakcyjnych, zaskakujących i angażujących prezentacji i wystąpień publicznych;
  • komunikacja interpersonalna – poziom mistrzowski w aktywnym słuchaniu, moderowaniu dyskusji, prowokowaniu do wewnętrznych odkryć i wniosków poprzez pytania coachingowe, w parafrazowaniu, syntezie, podsumowywaniu i pogłębianiu, w stosowaniu różnych stylów komunikacji i dopasowywaniu ich do odbiorców, w zarządzaniu ramami czasowymi dyskusji, w świadomym stosowaniu technik i narzędzi komunikacji, w przekazywaniu konstruktywnych informacji zwrotnych, w konstruktywnym reagowaniu na krytykę i atak słowny, w uzyskiwaniu efektów win-win w najtrudniejszych sytuacjach komunikacyjnych, w świadomym, konstruktywnym dla Uczestników wykorzystywaniu słów i ich neurolingwistycznego działania, w zarządzaniu własnym głosem i mową ciała;
  • zarządzanie procesem grupowym (w tym oporem, obiekcjami i konfliktami) w czasie prowadzonych szkoleń;
  • zarządzanie zmianami – w zakresie psychologicznym oraz biznesowym;
  • zarządzanie emocjami i stresem – własnym oraz Uczestników szkolenia;
  • projektowanie i świadome wykorzystywanie podczas szkoleń prowokatywnych interwencji trenerskich, gwarantujących wyjątkowość, najwyższą efektywność szkoleń oraz satysfakcję Uczestników;
  • prowadzenie wyjątkowych, warsztatowych, angażujących szkoleń w postawie lidera, przywódcy i coacha.
 • Trener 4GROW stale rozwija i poszerza swoje kompetencje.